Erfaringer til Litauen om klimavennlige bygg

Energieffektivisering, fjernvarme og fornybar energi i bygg er sentralt i prosjektet mot Litauen (foto: iStock). I 2015 og 2016 skal Energiråd Innlandet bidra med kompetanseoverføring til litauiske kommuner innen flere aspekter ved klimavennlige bygg. Fornybar energi, energisparekontrakter og fjernvarme står spesielt i fokus. Prosjektet støttes av EØS-midler.

Energiråd Innlandet og flere litauiske kommuner skal samarbeide i prosjektet. Det har fått støtte fra "National Climate Policy"-programmet, som er en del av EØS-finansieringsordningen 2009-2014 (EEA Grants).

Stor interesse for norske erfaringer

To studieturer skal arrangeres i Norge i prosjektperioden. Den første studietur ble gjennomført høsten 2015, og hadde som målsetting at litauiske institusjoner kan lære mer om god norsk praksis ved bruk av fornybare energikilder i bygninger med blant annet solenergi, varmepumper og biomasse/biogass. Et annet sentralt tema var å lære om hvordan energisparekontrakter (EPC) fungerer i Norge. Dette konseptet for å jobbe med energieffektivisering er nesten ikke-eksisterende i Litauen.

Energiråd Innlandet var gjennom prosjektet «Fra ord til handling» veldig tidlig involvert i bruk av EPC i norske kommuner. I prosjektet skal det utvikles en mal for EPC-kontrakter og praktiske
anbefalinger knyttet til bruk av denne.

Fjernvarme og andre oppvarmingsløsninger

Den andre studieturen vil ta for seg norske erfaringer med drift og regulering av fjernvarmeanlegg på vinterstid. Det skal også være fokus på ulike energikilder som brukes på fjernvarme og informasjon om varme- og kraftproduksjon, men også på alternativer til fjernvarme, konkurranseevne og energipriser.

Det vil bli utarbeidet en brosjyre om bruk av fornybar energi som skal gjenspeile bruk av fornybar energi i norske bygninger.

Prosjektet startet opp i juni, og avsluttes i løpet av 2016 eller tidlig 2017.