18 millioner til biogassprosjekter

Det utlyses nå 18 millioner i støtte til pilotanlegg innen biogass. Innovasjon Norge administrerer midlene (foto: Pixabay).Regjeringen har satt av 18 millioner kroner til pilotanlegg for biogass. Både nyetableringer og ombygging av eksisterende anlegg støttes. Søknadsfristen er 1. juni. Målet med midlene er reduserte klimagassutslipp og innhenting av erfaringer om biogassproduksjon fra andre råstoff en våtorganisk avfall fra husholdninger.

Det er Innovasjon Norge som administrere tildelingen av midlene på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunn for støtten

Biogass er et tiltak for å redusere klimagassutslippene i Norge, samtidig som det gir lavere lokal luftforurensning og mindre støyplager fra tunge kjøretøy. Økt produksjon og bruk av biogass er derfor et tiltak for å bidra til å nå nasjonale utslippsreduksjoner.

Målet med pilotanleggene er å teste ut teknologi for biogass på andre råstoff enn våtorganisk husholdningsavfall, for på sikt å kunne bidra til å redusere kostnadene ved produksjon av biogass i Norge.

Krav til prosjektene

De konkrete kravene som stilles til prosjekter som får støtte er at de:

  • Skal ha potensial for å redusere klimagassutslipp
  • Tester ut andre substrater enn matavfall og kloakkslam (f.eks. husdyrgjødsel)
  • Tester ut kombinasjoner av substrater
  • Bidrar til utviklingen av mer kostnadseffektiv produksjon av biogass gjennom lavere kostnader eller økt produksjon
  • Har overføringsverdi til andre prosjekter

Anleggseierne må være villige til å dele erfaringer og dokumenterte resultater med andre, og anlegget må være åpent for følgeforskning.

Hva kan man få i støtte?

Både kostnader til planlegging og investeringskostnader ved bygging av anlegget kan gi grunnlag for tildeling av midler. Støtte kan gis både til nye anlegg og til eksisterende anlegg som vil teste ut ulike kombinasjoner av substrat.

Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av totalkostnaden for små virksomheter, 40 % for mellomstore og 30 % for store.

Mer informasjon

 

 

Sist oppdatert 28. april 2016

Utskrift