KIcK-nettverket avsluttet

Nettverket Klima-KIcK (Klimavennlige Innlandskommuner) er nå avsluttet (foto: Pixabay).Aktivitetene i "nettverk for klimavennlige Innlandskommuner" (Klima-KIcK) er nå avsluttet. Hele 32 kommuner og fylkeskommunene deltok i nettverket, der det i løpet av 2017 ble gjennomført fagsamlinger, en elbilturné og en studietur. Nettverket skulle gi økt gjennomføringskraft for klimatiltak og bidra til omlegging til lavutslippssamfunnet.

Nettverket ble opprettet med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Aktivitetene ble gjennomført fra januar til oktober 2017.

Økt gjennomføringskraft for klimatiltak

Bakgrunnen for nettverket var at det for mange kommuner er krevende å holde nok fokus på energi- og klimaarbeid, både kompetanse- og ressursmessig. Spesielt gjelder dette de relativt små kommunene, som det er mange av i Hedmark og Oppland.

KIcK-nettverket skulle bidra til å gi kommunene økt gjennomføringskraft for klimatiltak gjennom nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving. Målet var å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og omlegging til lavutslippssamfunnet hos Innlandskommunene.

Totalt 32 kommuner samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner deltok i nettverket, som også ble støttet av fylkesmennene i Innlandet. Energiråd Innlandet har hatt sekretariatsfunksjonen og stått for den praktiske gjennomføringen av nettverket.

Varierte og lærerike aktiviteter

Det ble gjennomført til sammen seks fagsamlinger med fokus på klima innen innkjøp, areal- og transportplanlegging, landbruk samt energi- og klimaplanlegging. Spesielt det siste temaet var det mange som var svært opptatt av, med hele 70 deltakere på samlingene.

Innen transport ble det gjennomført en elbilturné der syv kommuner i Innlandet ble besøkt med både el- og hydrogenbil, med tilhørende foredrag og muligheter for prøvekjøring av bilene. Det ble tilbakelagt over 1000 kilometer med de fossilfrie bilene på turen, som gikk både over fjell og under ulike kjøreforhold.

I august ble det gjennomført en studietur til Arendalsuka, primært for politisk og administrativ ledelse i deltakerkommunene. Arendal er en foregangskommune på klimafeltet, og det var mange spennende foredrag å delta på. Deltakerne fikk også omvisning i byen på elsykler; for mange et første møte med motorisert sykkel.

Gode og konstruktive tilbakemeldinger

Aktivitetene ble fortløpende evaluert, med svært gode tilbakemeldinger. Det ble også gjennomført en sluttevaluering for å vurdere den opplevde totale nytteeffekten av nettverket samt få innspill til en eventuell videreføring av nettverket.

95 prosent av de som svarte var helt eller delvis enige i at nettverket har bidratt til økt kompetanse på relevante fagområder for klimatiltak i kommunen, mens 80 prosent enige i at nettverket har bidratt til økt samarbeid og erfaringsoverføring på tvers av kommunegrensene. Derimot var bare 20 prosent enige i at nettverket har motivert politisk ledelse i kommunene til økt klimafokus. Politisk engasjement påvirker i stor grad hvilken prioritering klimaarbeid gis i kommunene. Dette er derfor et område det bør jobbes mer aktivt med i Innlandet i tiden framover.

Utfordring med lange avstander

Et annet tema som ble trukket fram i sluttevalueringen var ønsket om flere regionale samlinger slik at reisetiden blir mindre, og det dermed blir lettere å prioritere å delta for kommunene i utkantene. Dette er en utfordring i et så stort geografisk område som Innlandet, som også må veies opp mot muligheten for å ha den samme høye fagstandarden på alle samlinger. Et forslag som kom inn var å få regionrådene mer på banen; noe som samtidig vil styrke fokuset på politisk engasjement. Det ble dessuten påpekt i evalueringen at felles samlinger for hele regionen er viktige for å bygge gode faglige nettverk.

Det ble kommentert at fylkeskommunene og fylkesmennene bør ta et større ansvar for nettverk og seminarer på området, i tillegg til at kommunene ønsker mer oppfølging og bistand fra disse.

Energiråd Innlandet takker kommunene for engasjert deltakelse på samlingene, og overlater stafettpinnen for framtidige klimanettverk til fylkeskommunene og kommunene selv.

Mer informasjon