Ny Klimasats-utlysning

Utlysningen for Klimasat 2018 har nå kommet. Vi oppfordrer alle kommuner til å bruke muligheten til å få støtte til sine gode klimatiltak! Miljøverndepartementet har nå kommet med informasjon om neste søknadsrunde for Klimasats, med frist 15. februar 2018. Som tidligere kan kommuner og fylkeskommuner søke om støtte til tiltak som reduserer klimagassutslipp eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet. Bruk muligheten til å få støtte til spennende og ambisiøse klimatiltak!

Siden Klimasats ble opprettet i 2016 har det kommet inn over 650 søknader til de to utlysningsrundene. Rundt halvparten av disse har blitt innvilget støtte. I 2018 er det satt av 100 millioner kroner til ordningen; en nedgang på 50 millioner fra året før.

Dekker fem områder

Som tidligere dekker tilskuddsordningen fem områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
  2. Investering i klimavennlige transporttiltak.
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.
  4. Forprosjektering av tiltak som reduserer klimagassutslipp – hjelp til å komme fra ord til handling.
  5. Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Det er et krav at det planlagte tiltaket er politisk forankret, og at kommunen selv bidrar med egeninnsats. Det legges vekt på at tiltakene er ambisiøse, går ut over lovpålagte krav, er realistiske, har stor overføringsverdi, og på positive tilleggseffekter innen helse og miljø.

Spesielle ønsker for året

Miljødirektoratet oppfordrer kommunene til å tenke på en del spesifikke punkter ved utarbeidelse av søknader:

Det legges opp til forenklet søknad for ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Direktoratet anbefaler også at man leser tidligere innvilgede søknader.

For de som har satt seg godt inn i tidligere års tildelingskriterier, kan det også være nyttig å lese denne oversikten over endringer i 2018-utlysningen.

Mange har fått støtte i Innlandet

I 2017 fikk Hedmark og Oppland til sammen rundt 20 millioner Klimasats-kroner fordelt på 17 prosjekter. Mange av disse var innen areal- og transportplanlegging og lading, og det var flere prosjekter innen bygg – blant annet klimavennlige skoler. De to fylkeskommunene fikk 950 000 til en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyene.

Året før gikk 8,5 millioner av Klimasats-midlene til Innlandet. Hele tre av fire kommuner i regionen fikk støtte til å delta i klimanettverk, og Opplandstrafikk fikk hele 4 millioner kroner til et pilotprosjekt for elbuss.

Vi oppfordrer alle kommuner i Innlandet til å bruke denne muligheten til å få drahjelp til sine klimaprosjekter, gjerne i samarbeid med andre kommuner!

Mer informasjon