Klimavennlig areal- og transportplanlegging

Fagdag om klimavennlig areal- og transportplanlegging (foto: EI)Energiråd Innlandet holdt denne uka to fagsamlinger med temaet klimavennlig areal- og transportplanlegging. Samlingene bidro til erfaringsutveksling på tvers av kommunegrenser, og ble holdt på Ringebu og Koppang. Samlingene rettet seg mot kommuner i Innlandet som deltar i nettverket KIcK – klimavennlige Innlandskommuner.

Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå de nasjonale målene for klimagassreduksjoner. Klimavennlig areal- og transportplanlegging er viktige verktøy i denne sammenhengen. Gjennom en samordnet planlegging med sterkt klimafokus vil man kunne redusere transportbehov, tilrettelegge for økt bruk av sykkel, kollektiv og gange, og samtidig bidra til mer attraktive kommuner og bysenter.

Transport og areal henger sammen

 Kasia Skadell fra Statens Vegvesen (foto: EI)Kasia Skadell og Ingrid Øvsteng fra Statens vegvesen holdt innlegg om hvordan man kan få til dette i praksis.
- Transport og areal henger sammen. Det som øker behovet for transport er spredning, jo lengre avstander jo større transportbehov. Vi må derfor tenke på transport når vi planlegger arealbruken, påpekte Skadell.

- Vi ønsker at flere går og sykler for å nå de nasjonale klimamålene som er satt, og at tiden hvor vi bare ruller ut asfalt snart er over. Det må være attraktivt å sykle. Folk velger den enkleste løsningen, og derfor må vi tenke på hvordan vi kan planlegge byen slik at folk velger å ta de sunne valgene.

Miljøvennlig utvikling av Harestua

Johnny Gangsø, bestyrer i Lunner Almenning snakket om utviklingen av Harstua Johnny Gangsø, bestyrer i Lunner allmenning presenterte miljø- og kvalitetsambisjoner for utvikling av Harestua sentrum.

- Å tenke helhet er viktig. Vi bruker store ressurser på tilrettelegging av vei. Det skal bli korte avstander mellom handel, boliger, barnehage og den nye idrettshallen Harestua Arena, som blir et knutepunkt, forklarte han.

- Det er tilrettelagt slik at det er mer rasjonelt å gå enn å kjøre bil, fortsatte han.

Langsiktig ATP-strategi i Kongsvinger

Tove Krattebøl i Hedmark Fylkeskommune (foto: EI)Tove Krattebøl, seniorrådgiver i Hedmark Fylkeskommune fortalte om Hedmarks tilnærming til ATP-prosesser og planene rundt Kongsvinger 2050, som er et samarbeid mellom Byen vår, Statens vegvesen, Kongsvinger kommune og Hedmark fylkeskommune.

- Dette er en langsiktig ATP-strategi som skal skape en mer attraktiv by. Vi har utviklet et konsept som bygger på tre ting; vekst innover, en konsentrert bykjerne, og mer plass til gående og syklende, forklarte Krattebøl.

Byutvikling Nord i Lillehammer

Henrik Natvik i Lillehammer kommune fortalte om byutvikling Nord (foto: EI)Henrik Natvig, arkitekt i Lillehammer kommune fortalte om prosjektet Byutvikling Nord i Lillehammer hvor det skal bygges cirka 1000 nye boliger.

- Visjonen er å skape en attraktiv flerfunksjonell bydel med rasjonelle næringsvirksomheter og gode bomiljøer, sa han.

- Videre planlegging vil blant annet bestå av en mulighetsstudie om nullutslipps-bydel. Konklusjonen i denne studien vil være med og legge grunnlaget for bestemmelsene i områdeplanen, forklarte Natvig.

Bærekraftig økogrend i Alvdal

 Eskild N. Bakken presenterte økolandsbyen Gaiagrenda i AlvdalI Alvdal utbygges det en spennende økolandsby med navnet Gaiagrenda. Arkitekt Eskild N. Bakken fortalte om planene rundt dette bærekraftige lokalsamfunnet.

- Vi skreddersyr boliger hvor beboerne er med i designprosessen på sin egen bolig, sa Bakken.

Det bygges 49 boliger i Gaiagrenda, hvor alle skal være runde, «pustende» og bygges i tre.

- Grenda baseres på en kollektiv boform, hvor alle beboerne kjenner hverandre. Det blir en felles «bilpool» med felles parkering, ladestasjon, service etc. Vi har tre felles busser til utflukter, sa han videre.

Klimavenlige transportløsninger i hytte- og reiselivsområder

Kjell Overvåg fortalte om transportløsninger i hytte- og reiselivsområder (foto: EI)Kjell Overvåg, professor i Høgskolen i Innlandet fortalte om klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland, og brukte et studie gjort av Østlandsforskning med Hafjell som eksempel.

- Det er en form for byutvikling som skjer i området, men vi behandler det ikke som det i dag. Å tenke på transport er like viktig her som i andre områder, påpekte han.

Det er 1800 fritidsboliger i Hafjell, og det genereres årlig 35 000 bilreiser til/fra destinasjonen. De to viktigste tiltakene påpekte han er å legge til rette for flere trafikale tverrforbindelser og kollektivtilbud mellom servicesenter og hyttene på ettermiddag- og kveldstid.

- Å planlegge med tanke på transport i bred forstand er like viktig i forhold til kvalitet og attraktivitet, som med tanke på klimagjevinster, avsluttet Overvåg.

Deling av erfaringer

Geir Egilsson i Asplan Viak utfordret deltakerne med gruppeoppgaver (foto: EI)Geir Egilsson i Asplan Viak rammet inn samlingen ved å tilrettelegge for gruppeoppgaver. Dette skapte engasjement og deling av erfaringer på tvers av kommunegrensene, og bidro til diskusjon rundt bordet og kjennskap til hvilke områder som er viktige for de andre å jobbe med.

Samlingen rettet seg mot kommunale planleggere, samt personer med fagansvar innen transport/samferdsel, bygg og eiendom, energi og klima.

Mer informasjon