Informativ fagsamling om Grønne innkjøp

Fagsamling Grønne Innkjøp på Ringebu (foto: EI)Bruk av klimakriterier i offentlige anskaffelser var fokus under Energiråd Innlandets fagsamling Grønne innkjøp på Ringebu 25. januar. Dette var den første samlingen i nettverket KIcK – «klimavennlige Innlandskommuner», og deltakerne fikk informasjon og konkrete tips til hvordan de kan ta i bruk ny lov om offentlige anskaffelser.

1. januar 2017 kom en ny lov om offentlige anskaffelser. Loven stiller krav om at offentlige anskaffelser bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og til å fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

Det kan være en utfordring for små kommuner og virksomheter å inneha nok innkjøpskompetanse til å formulere gode og konsekvente miljøkrav innenfor de mange fagområdene de dekker. Målet med samlingen på Ringebu var å bidra til å øke denne kompetansen og å lære av andre kommuners erfaringer på området.

God veiledning fra Difi

Ingrid Bjerke Kolderup fra Difi ga en grundig gjennomgang av lovverket (foto: EI)Ingrid Bjerke Kolderup, seniorrådgiver i Difi fortalte om de overodnede kravene til anskaffelsespraksis og miljø, og ga konkrete tips til hvordan kommune kan stille miljøkrav. 

- Fra virksomhetens side skal man ha rutiner for å kartlegge alle fremtidige behov med hensynt til miljøbelastning. Man må prioritere, sette miljømål, lage rutiner, og ikke minst gjennomføre anskaffelsen i henhold til rutinene. Det er også viktig med dialog med markedet, ha åpne spesifikasjoner, og sist men ikke minst: Å følge opp kontraktene, påpekte hun.

Kolderup tipset om mal for anskaffelsesstrategi, og oppfordret til å gå inn og se på veiledningen som ligger på nettsiden www.ankaffelser.no. 

Innovasjon for bærekraftige bygg

 Harald R. Thoresen fortalte om bærekraftig bygging (foto: EI)Harald R. Thoresen, prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling, fortalte om innovasjon for bærekraftige bygg i det offentlige, og spesilt trevirkets rolle. Han forklarte at bærekraftige bygg er bygg med gode klima- og miljøprestasjoner, og understreket at dette gjelder i hele livsforløpet.

Thoresen trakk frem at dialg mellom behovseiere og leverandørene i tidlig-tidlig-fasen forut for de offentlige anskaffelsen er viktig.

- Klimagassregnskapene vil etterspørres, men dette er nye tema og vanskelig tilgjengelige fagområder. Bærekraftige plan- og byggeprosesser er basert på erfaringsoverføring. Det er derfor viktig med åpenhet, og behovet for kompetanse i alle ledd er enormt med hensyn til bærekraftige klimavennlige løsninger. Dialog og kommunikasjon er svært viktig. Gjennom denne prosessen kan vi trekke hverandre videre og nå nye muligheter og løsninger, sa han. 

Elsykler i Gjøvik kommune

Morten S Andersen i Gjøvik kommune fortalte om anskaffelsesprosessen på elsykler (foto: EI)Samlingen bød også på konkrete eksempler fra kommuner og offentlige virksomheter som har brukt klimakriterier i sine anskaffelser. Morten Strøyer Andersen, klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune fortalte om deres erfaringer med å sette miljøkrav i forbindelse med anskaffelse av elsykler.

- Vi har tidligere hatt et lite elsykkelprosjekt hvor vi lånte ut elsykler til innbyggerne, og et vintersyklingsprosjekt som høstet erfaringer med hensyn til å få folk til å sykle på vinteren. Nå har vi kombinert disse to idéene og skal kjøpe elsykler med støtte fra Klimasats-midler. Det er klart at når vi skal vi kjøpe elsykler, må vi etterspørre miljødokumentasjon, fortalte Andersen.

Videre forklarte han hvor viktig det er for leverandørene å kjenne til endringene i lovverket og ta klimakriteriene på alvor. 

- Vi lagde fire tildelingskriterier, og vektet miljø med 20 %. Leverandørene må ta miljøkriteriene i anskaffelsen alvorlig. Ikke alle leverandørene sendte inn god miljødokumentasjon, og hvis vi vekter miljøkrav med 20-30 % og syklene er nesten like, så betyr det at den som har sendt best miljødokumentasjon får leveransen. Det er mulig leverandørene må lære "the hard way", sa han. 

Energisparekontrakter

Morten Hoff i Ofk fortalte om deres erafringer med EPC (foto: EI)Morten Hoff, ingeniør i Oppland fylkeskommune fortalte om deres erfaringer med EPC (modell for gjennomføring av energieffektivisering). Han understreket at alle kommuner bør benytte EPC da det er snakk om garantert energieffektivisering.

- Vi har gjennomført tiltak i alle bygg, totalt 128 tiltak. Blant tiltakene er isolering av tak og vegger, innregulering av varme/ventilasjon, nye vifter og installering av varmepumper, fortalte han. Hoff nevnte at å bytte til LED-belysning er et tiltak som har vært veldig vellykket.

Videre forklarte han at fordelene med EPC-prosjekt er mange. 

 - De fleste synes det er veldig kjedelig når prosjekter går over budsjett, og det er de færreste prosjekt som ikke gjør det. Men min erfaring med EPC-prosjekt er at jeg kunne styre økonomien fordi jeg kunne ta bort og legge til tiltak underveis. Minus er at det kan være krevende å følge opp tiltakene, men alt i alt så synes jeg EPC-prosjektet har vært et godt prosjekt, understreket han.  

Utslippsfrie byggeplasser og plusshus 

 Lene Lad Johansen fra Omsorgsbygg fortalte om utslippsfrie byggeplasser og plusshus (foto: EI)Lene Lad Johansen, forsknings- og utviklingskoordinator i Omsorgsbygg Oslo KF engasjerte forsamlingen ved å fortelle om plusshus og utslippsfrie byggeplasser i Oslo.

- Det er store ambisjoner fra politikerne på miljø og klima, noe som er viktig. Hva gjør du når det du skal bygge per definisjon ikke finnes? Da må du tenke litt nytt på anskaffelsesregelverket, sa hun.

- Når det gjelder utslippsfrie byggeplasser så vi at anleggsmaskiner står for 30 % av transportutslippene i Oslo. Dette måtte vi ta tak i sammen med oppvarming og uttørking på byggeplass, samt transport til og fra byggeplassen.

- Etter en dialogkonferanse endte vi opp med å stille som krav fossilfri byggeplass og vannbårne oppvarmingssystemer, og erfarte at markedet kunne levere. Vi er nå klare for å ta prosjektet litt videre, og regner med å ha verdens første batteridrevne 16-tonns gravemaskin på vår byggeplass i august i samarbeid med et partnerskap, avslørte Johansen. 

Det står i byrådserklæringen at alle kommunale bygg i Oslo som hovedregel skal bygges som plusshus. Omsorgsbygg skal blant annet bygge plusshus-barnehager og sykehjem i 2017.

- Vi har fått støtte fra Husbankens kompetansemidler til et plusshus-kompetansesenter hos Omsorgsbygg med Sintef Byggforsk. Sintef Byggforsk er med oss i de første pilotprosjektene hvor vi tester ut plusshus. Dette hjelper oss opp mot entreprenør, tar ned risikoen, gir oss bedre løsninger, kvalitetssikrer, og det er en sikkerhet for ledelsen å ha med oss høyt kompetente forskere inn i møtet med markedet, forklarte Johansen.

Om KIcK-nettverket

34 kommuner i Innlandet sammen med fylkeskommunene har meldt seg på nettverket KIcK – «Klimavennlige InnlandsKommuner». Nettverket skal bidra til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og inspirasjon til å utvikle og øke effekten av energi- og klimaarbeidet i kommunene. Dette vil i bli gjort gjennom samlinger med ulike fagtema som kommunene selv har bidratt med innspill til. Energiråd Innlandet er sekretariat for nettverket.

Samlingen rettet seg mot innkjøpere, personell som jobber med kravspesifikasjoner innen fagområder som transport, bygg og eiendom, teknisk mv., og andre med interesse for klimavennlige innkjøp.

Mer informasjon