8,5 millioner til klima i Innlandet!

Kommunene i Hedmark og Oppland får 8,5 millioner kroner til ulike klimaaktiviteter gjennom den første Klimasats-tildelingen  (foto: iStock).Innlandet får 8,5 millioner kroner til tiltak og erfaringsutveksling for å redusere klimagassutslipp, blant annet til to klimanettverk der hele tre av fire kommuner er med. Målet med nettverkene er kompetanseheving og økt samarbeid rundt klimatiltak. En pilot for elbuss i regi av Opplandstrafikk er det prosjektet i regionen som får mest støtte, med hele 4 millioner.

Den nye tilskuddsordningen «Klimasats» ble utlyst av Miljødirektoratet før sommeren. Støtten til Innlandet utgjør nesten en tidel av den totale summen som nå er delt ut til kommuner over hele landet. Neste søknadsfrist til Klimasats-ordningen er nå satt til 15. februar 2017, da deles nye 100 millioner kroner ut.

Tre av fire kommuner deltar

Tilsammen 34 av de 48 kommunene i Innlandet deltar i de to nettverkene som har fått støtte i denne runden av Klimasats (foto: Pixabay).34 kommuner og begge fylkeskommunene i Hedmark og Oppland er med i de to nye nettverkene som nå vil bli dratt i gang. Energiråd Innlandet har sekretariat for det ene, mens det andre er organisert av Hadelandskommunene, Gjøvik og Lillehammer.

Oppland fylkeskommune er fornøyd med den store interessen for nettverkene. - Det er gledelig og inspirerende å se at så mange kommuner ser muligheter og nødvendigheten av et grønt skifte. Nettverksbygging og erfarings- og kunnskapsdeling blir viktig framover, og dette er et langsiktig arbeid for å nå målet om klimanøytralitet. Skal vi klare det, må alle trå til!, sier Aud Hove, leder av komite for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune.

Også i Hedmark er man positiv til det brede engasjementet. - Hedmark fylkeskommune har som mål å være klimanøytrale innen 2030. Det krever at alle bidrar til å redusere klimagassutslippene, og samhandling på tvers av kommunegrenser for å nå målet. At så mange kommuner ønsker å delta i kommunenettverk med klimafokus er veldig gledelig! Dette er et tiltak som samsvarer meget godt med vår energi- og klimaplan, sier Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og miljø.

Energiråd Innlandet har utviklet det ene nettverket i tett samarbeid med fylkeskommunene og fylkesmennene. Det er lagt opp til ambisiøse planer for prosjektet: - I løpet av ett år skal vi arrangere ti samlinger for kommunene. Der kan fagpersoner både utveksle erfaringer og styrke samarbeidet med hverandre, og samtidig få bygget opp en verktøykasse innen lavutslippsløsninger. I tillegg ønsker vi å invitere politikerne til å delta, for å øke engasjementet på alle nivå i kommunene, sier Ingrid N. Christie, daglig leder i Energiråd Innlandet.

En million til Hadeland

Gran kommune var hovedsøker på det andre nettverket som nå får støtte fra Miljødirektoratet. Dette består av kommuner i Oppland og Akershus som jobber aktivt og framtidsrettet med klimatiltak, og som ønsker et tettere samarbeid og erfaringsutveksling. I tillegg gikk to andre søknader fra Gran gjennom nåløyet. Regionen får støtte til et prosjekt om klimapositivt hytteliv på Lygna, og til en regional pådriverstilling for bærekraftig stedsutvikling og areal- og transportplanlegging.

- Disse midlene kommer veldig godt med i Hadelandskommunenes arbeid med klimagassreduksjon og bærekraftig omstilling, sier Kristin Molstad, klimapådriver på Hadeland. - Særlig vil en ekstra pådriverressurs bidra til å styrke arbeidet med å utvikle attraktive og bærekraftige tettsteder i regionen.

Transport, turisme og arealplanlegging

Til sammen tretten prosjekter fra Innlandet har fått tilslag gjennom denne nye støtteordningen. En fellesnevner er klimavennlig transport, bærekraftig arealplanlegging og grønn turisme.

Opplandstrafikk har fått hele 4 millioner kroner til et pilotprosjekt for elbuss på Lillehammer, mens Gjøvik kommune sette fokus på elsykler og høst- og vintersykling. På Lillehammer skal det blant annet gjennomføres et forprosjekt på en såkalt energistasjon, der klimavennlige biler kan fylle hydrogen, biodrivstoff eller få ladet batteriet.

Hamar kommune får støtte til et prosjekt for lading av tjenestebiler, og Kongsvinger skal se på miljøsatsing som en konkurransefordel. Regionrådet for Fjellregionen skal gjennomføre et forprosjekt for å få fram «unge ideer» for økt bruken av kollektivtransport.

Stor konkurranse, nye muligheter

Det var stor interesse for Klimasats-utlysningen, og helt tydelig at det er mange spennende klimatiltak undervegs i norske kommuner. Samtidig viser pågangen at det er behov for ytterligere finansiering for at disse tiltakene skal bli en realitet.

Det ble totalt søkt om over fire ganger mer midler enn den tilgjengelige potten på 100 millioner. Heldigvis er det planlagt en ny utlysning allerede i februar, så det er håp om enda flere spennende klimaprosjekter i Innlandet i tiden framover.

Deltakerne i nettverkene

Disse kommunene vil delta i Klimanettverkene fra Hedmark og Oppland, i tillegg til fylkeskommunene:

Litt om Klimasats-ordningen

Klimasats er en ny støtteordning administrert av Miljødirektoratet. Gjennom denne kan kommuner og fylkeskommuner søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, enten alene eller i samarbeid. Det var satt av 100 millioner til denne tilskuddsordningen i 2016. Stortinget har lagt opp til at ordningen skal vare i minst fem år, med nye midler hvert år.

Formålet med Klimasats er å støtte klimatiltak i norske kommuner. Midlene skal gå til noen av de beste prosjektene på området, og skal fortrinnsvis bidra direkte til å utløse tiltak. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til nettverk og erfaringsdeling.

Kilde: miljostatus.no

Mer informasjon