Bli med i kommunalt klimanettverk!

Energiråd Innlandet står sammen med fylkeskommunene i Innlandet bak et initiativ om å opprette et felles klimanettverk for kommunene i regionen.Energiråd Innlandet vil sammen med Hedmark og Oppland fylkeskommuner samordne en søknad til Klimasats-fondet om et felles nettverk for klimaarbeid. Alle kommuner i Innlandet har mulighet til å bli med. Initiativet støttes av fylkesmennene. Fristen for å melde seg på er 13. juni.

I april utlyste Miljødirektoratet en ny tilskuddsordning kalt "Klimasats", for å gi et løft til lokalt klimaarbeid i kommunene. Til sammen 100 millioner kroner skal deles ut til ulike typer tiltak som er utløsende for klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling er ett av de fem områdene man kan søke støtte til.

Felles satsing i Innlandet

I samarbeid med de to fylkeskommunene står Energiråd Innlandet bak et initiativ om å etablere et felles erfaringsnettverk for kommunene i Innlandet gjennom midler fra Klimasats. Fylkesmennene i begge fylker stiller seg bak dette, og vil bidra aktivt til nettverket.

Det vil bli lagt spesielt vekt på kompetanseheving innen relevante temaområder, spesielt innen klimavennlige innkjøp og arealplanlegging samt gjennomførbare klimatiltak. De deltakende kommunene vil selv kunne påvirke hvilke andre tema som skal tas opp. Videreutvikling av samarbeid mellom fagpersoner på tvers av kommunegrensene vil også være viktig.

Gratis å delta

Nettverket bygges rundt endags-samlinger for fagpersoner innen ulike tema, og et tett samarbeid med andre relevante aktører. Antall samlinger som arrangeres vil avhenge av hvor mange kommuner som blir med i nettverket.

Det koster ikke noe for kommunene å delta, bortsett fra dekking av reise og arbeidstimer for egne medarbeidere. Den eneste forpliktelsen kommunen binder seg til er å sende minst én deltaker til to av samlingene som blir avholdt i løpet av året.

Mer informasjon om nettverket finner du her.

Viktig å melde seg på innen fristen

Det er viktig å melde interesse for å delta i nettverket innen fristen, siden søknaden og eventuelt tildelte midler baseres på antall kommuner som er påmeldt. Det vil derfor IKKE være mulig å delta i nettverket dersom kommunen ikke er med på søknaden i juni. For å delta må kommunen sende inn et eget søknadsskjema til Energiråd Innlandet.

Nettverket opprettes under forutsetning av av søknaden om midler fra Klimasats godkjennes. Svar på søknaden antas å komme i løpet av september.

Mulighet forlengelse

De andre områdene det kan søkes støtte til gjennom Klimasats er klimavennlig ATP, gjennomføring av klimavennlige transporttiltak samt forprosjekter og klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.

Etter planen skal tilsvarende sum settes av til Klimasats-prosjekter i ytterligere fire år. Det vil derfor også være mulighet for forlengelse av nettverket, hvis dette blir etablert.

Mer informasjon

Sist oppdatert 25. mai 2016

Utskrift