Tilskuddsordning for økt sykling

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. september1. september er søknadsfristen for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å søke om statlig støtte til tiltak for økt sykling. Dette er fjerde gangen det skal deles ut midler fra denne tilskuddsordningen som ble vedtatt av Stortinget i 2014. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende. 

For 2017 ble det bevilget 122 millioner til 50 kommuner og fylkeskommuner. Til sammen var det 64 kommuner og fylkeskommuner som hadde søkt om tilskudd. Det ble søkt om tilskudd til 119 tiltak.

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å administrere ordningen. Størrelsen på bevilgningen for 2018 blir avgjort av Stortinget når statsbudsjettet for 2018 blir vedtatt like før jul. Tildelingen blir så foretatt på nyåret.

Hvem kan søke?

Alle kommuner og fylkeskommuner kan i utgangspunktet søke. Kommuner og fylkeskommuner som har inngått forpliktende avtale om økt sykkelsatsing, vil imidlertid bli prioritert. Dette er kommuner og fylkeskommuner som sammen med Statens vegvesen har undertegnet en avtale om trepartssamarbeid. I en definert periode skal de satse ekstra på økt tilrettelegging for sykkel.

Generelle føringer

Ordningen kan finansiere inntil 50 prosent av godkjente kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekter, og det kreves en lokal egenandel på minst 50 prosent av tiltakets totale kostnad. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er statens ansvar å finansiere. Det skal være vedtatt reguleringsplan for prosjektet på søknadstidspunktet (dersom tiltaket krever reguleringsplan).

Forpliktende politiske vedtak for en lokal egenandel og dokumentasjon på dette, skal følge søknaden. I egenandelen kan også kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering inngå. Dette må da eventuelt presiseres i søknaden og fremkomme i kostnadsoverslaget.

Prioriteringskriterier

Prioritet vil bli gitt til (ikke i prioritert rekkefølge):

  • De kommuner og fylkeskommuner som sammen har forpliktende trepartsavtale med Statens vegvesen om økt sykkelsatsing (særskilt utvalgte sykkelbyer)
  • Kommuner med vedtatt plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk
  • Prosjekter som inngår i et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
  • Prosjekter i sykkelbyer som har en plan for samlet innsats med henhold til investeringer, drift, vedlikehold, informasjon og bilrestriktive tiltak
  • For å sikre skoleveger vil prosjekter som bygges innenfor en radius på fire kilometer fra skoler prioriteres, først de som ligger nærmest skolene
  • Det kan søkes tilskudd både til gang- og sykkelanlegg og andre infrastrukturtiltak, inkludert sykkelparkering, skilting og oppmerking

Statens vegvesen legger avgjørende vekt på at tiltakene det søkes om tilskudd til, skal være realistiske å gjennomføre i tildelingsåret.

Vegeier selv bærer økonomisk risiko ved økte kostnader, og beholder hele tilskuddet til andre gang- og sykkeltiltak hvis prosjektet blir billigere.

Reglement for økonomistyring

Det forutsettes at midlene forvaltes i samsvar med bestemmelsene i reglement for økonomistyring i staten.

Kommuner og fylkeskommuner som mottar tilskudd fra ordningen vil være byggherre for prosjektet det gis midler til. Byggherre er ansvarlig for overskridelser utover søknadens kostnadsoverslag. Videre er byggherre ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i henhold til søknaden og at hensikten med tiltaket oppnås.

Tilskuddsmidlene utbetales i tråd med framdriften for prosjektet.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. august 2017

Utskrift