Fokus på sykling og elbiler i Hamar- og Sør Østerdal-regionene

Trude Schistad (i midten) fra Statens vegvesen fortalte om erfaringene med satsing på sykkel gjennom sykkelbyprosjektetTiltak for mer sykling og økt bruk av elbiler var tema da kommunene i Hamar- og Sør Østerdalsregionene møttes sist fredag. De fikk blant annet høre om gode eksempler fra Sykkelbyen Hamar og om Hedmark fylkeskommunes nye satsing på ladestasjoner.

Til sammen 22 personer deltok på arbeidsmøtene der tiltak innen sykling og elbil sto på agendaen. Målet var å planlegge flere «grønne» tiltak innen transport, og ikke minst å se på mulighetene for samarbeid mellom kommunene på området.

Nettverk skal øke sykkelandelen

Norge har en nasjonal sykkelstrategi med mål om åtte prosent sykkelandel innen 2023. Statens vegvesen administrerer et «sykkelbynettverk», som skal bidra til at dette målet nås. Det er fortsatt langt igjen til dette, selv om enkelte byer ligger godt an. For eksempel ligger Hamar allerede på et sted mellom seks og syv prosent – og er dermed den byen i region Øst som har størst sykkelandel, ifølge Trude Schistad i Statens vegvesen.

Gjøvik, Lillehammer og Hamar har vært en del av sykkelbynettverket siden de fikk prosjektstøtte til å bli sykkelbyer for flere år siden. Men også andre kommuner inviteres til å melde seg inn i nettverket, for å kunne ta del i erfaringsutveksling og få tilgang til nyttig informasjon om tiltak innen sykling.

Alle kan sykle!

Arne Willy Hortman (prosjektleder Sykkelbyen Hamar) og Lise Urset (miljørådgiver), begge fra Hamar kommune.Det er viktig å huske at man skal planlegge for alle syklister, ikke bare supersyklisten, sa Schistad. – Hvis alders- og kjønnsfordelingen blant syklister er den samme som i befolkningen generelt, så har strategien lykkes!

Drift og vedlikehold av veier og gang/sykkelstier ble trukket frem som det rimeligste sikkerhetstiltaket knyttet til sykling. 44 prosent av sykkelulykkene skyldes nettopp mangler på detteområdet. Med andre ord: Kost veien tidlig!

Satsing på elsykkel ble også trukket fram som et positivt tiltak. Elsykkelen gjør slett ikke folk latere, tvert imot så bidrar den til å få folk til å sykle både oftere og lengre.

I sykkelbyprosjektet i Hamar har det blitt lagt stor vekt på kombinasjonen av bedre fysisk tilrettelegging for sykling og holdningsskapende tiltak. Over 80 prosent gange og sykling for elevene ved sentrumsnære skoler er et av de konkrete resultatene som er oppnådd, ifølge prosjektansvarlig Arne Willy Hortman i Hamar kommune.

Fylkeskommunen tilrettelegger for elbil

Gabriel Wergeland Krog fra Grønn Bil og Ingrid Nytun Christie fra Energiråd InnlandetLadbare biler var også tema på samlingen. Sist uke vedtok Hedmark fylkeskommune at inntil to millioner kroner fra Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 skal øremerkes såkalte «normalladere». Disse er tiltenkt satt opp i tilknytning til for eksempel kjøpesentre, overnattingssteder og felles parkeringsplasser i borettslag. Målet er å stimulere til økt bruk av biler som slipper ut lite eller ingen klimagasser. Søknadsfristen for tilskuddet er 1. juli, kunne Rune Hoff i Hedmark fylkeskommune informere om.

Økonomien rundt investeringer i elbiler ble også belyst på møtet, i tillegg til praktiske problemstillinger som rekkevidde. Dette er viktig dersom kommunene skal satse på elbiler for eksempel i hjemmetjenesten. Gabriel Wergeland Krog ga deltakerne en grundig innføring i bruk av og erfaringer med elbiler.

I etterkant av de faglige innspillene drøftet representantene fra kommunene mulige tiltak med fordeler og ulemper. Gode ideer ble utvekslet til felles nytte, og konkrete prosjekter for samarbeid på tvers av kommunegrensene ble også diskutert.

Møtet var en del av Energiråd Innlandets satsing på klimavennlig transport i kommunene i Innlandet, som støttes av Hedmark fylkeskommune og Enova.

Mer informasjon

Sist oppdatert 23. april 2015

Utskrift