Interessant fagdag om transport i energi- og klimaplaner

Transport i revisjon av energi- og klimaplaner var tema for fagdagen Energiråd Innlandet arrangerte 12. mars.12. mars arrangerte Energiråd Innlandet fagdag om revisjon av energi- og klimaplaner med fokus på transport. Hamar og Elverum samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner delte sine erfaringer og kunnskap med de tyve fremmøtte representantene fra kommuner i Innlandet. I tillegg presenterte KS sine dataverktøy for energi- og klimaplaner og kvantifisering av tiltak.

Etter å ha fulgt disse inspirerende presentasjonene ble deltagerne delt inn i grupper etter ønsker og behov, for å legge til rette for at alle kunne lære av hverandre og planlegge effektive tiltak i hjemkommunen. 

Erfaringsoverføring og ideutveksling

Miljørådgiver Lise Urset i Hamar kommune påpekte at mange på ressurser i oppfølgingsarbeidet er en utfordring i energi- og klimaarbeidet.Ingrid N. Christie, daglig leder i Energiråd Innlandet, innledet fagdagen med en kort beskrivelse av deres prosjekt "Grønn vei - klimavennlig transport i kommunene" og hvordan dette kan hjelpe kommunene med gjennomføring av grønne tiltak i transportsektoren. Prosjektet

Erik Stenhammer, landbrukssjef i Elverum kommune og Lise Urset, miljørådgiver i Hamar kommune, presenterte bakgrunnen for deres energi- og klimaplaner og gjennomførte tiltak.

Elverum planlegger blant annet å redusere med 13 000 tonn CO2-ekvivalenter innen 2030 (sammenlignet med 2007), ved å skape en renere kommunal bilpark. Hamar kommune har vist en god utvikling når det gjelder bruk av sykkel og kollektivtransport (buss og tog), og vurderer å forsterke dette ved å legge til rette for mer langtidsparkering utenfor sentrum.

Begge innlederne påpekte imidlertid mangel på ressurser avsatt til koordinering og oppfølging av tiltakene som en utfordring.

Mangel på utslippsstatistikk en utfordring

Rådgiver Marija H. Radovanovic fra Hedmark fylkeskommune avsluttet med å sitere den kjente frosken Kermit: "It's not easy being green"Terezia Hole, rådgiver miljø i Oppland fylkeskommune, presenterte Opplands regionale plan for klima og energi, som har som mål å redusere utslippene med 30 % innen 2020 i forhold til nivået i 1990. Hun snakket også om betydningen av samarbeid mellom forskjellige aktører i regionen for å nå disse målene.

Marija H. Radovanovic, rådgiver i Hedmark fylkeskommune, nevnte at Hedmarks energi- og klimaplan er under revidering. Flere tiltak knyttet til transport, som holdnings- og adferdsskapende aktiviteter, kollektivisering og elektrifisering av bilparken ble nevnt. Hun problematiserte også en del tilstøtende områder som naturforvaltning, helse og samfunnsplanlegging som den kommende planen tar sterkere hensyn til.

Mangel på kommunal utslippsstatistikk fra SSB er et tilbakevendende problem og en utfordring for en god oppfølging og kvantifisering av tiltakene. Oppland fylkeskommune har brukt et privat konsulentselskap for å gjennomføre en egen analyse om klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon. Analysen skal revideres i 2015. Ifølge denne studien har bare to kommuner, Jevnaker og Sør Aurdal, redusert sine utslipp siden 2005.

Verktøy for lokal klimaplanlegging

Deltakerne fulgte interessert med under foredragene på fadagen.KOMPLETT og KVIKKT er verktøy som kan gjøre lokal klimaplanlegging enklere for kommunene. KS står bak utviklingen av verktøyene i samarbeid med blant annet Enova. KOMPLETT er et databaseverktøy, tilgjengelig fra egen nettleser, som samler nyttig informasjon til redigering av kommunale energi og klimaplaner på et felles plattform. KVIKKT er et tilsvarende verktøy som brukes til å beregne effekten av ulike tiltaksalternativer på forhånd, og derfor kan bidra til å avgjøre hvilke tiltak som bør prioriteres.

Kjetil Bjørklund fra KS trakk fram en del eksempler på hvilke konkrete tiltak som fører til de største totale utslippsreduksjoner. Her var det noen til dels overraskende resultater, som for eksempel at en restriktiv parkeringspolitikk i sentrumsområder hadde mye større effekt på utslippene enn lavere takst på bussbilletter. Bjørklund la vekt på at areal- og transportløsninger må sees i sammenheng for å forbedre dagens transportmodeller.

Stort fokus på samarbeid

Fagdagen ble avsluttet med en workshop der deltakerne fikk muligheten til å diskutere rundt hverandres erfaringer og lære av andres vellykkede tiltak og aktiviteter. Blant temaene som ble diskutert var KS-verktøyene, innfasing av el-biler, biodrivstoff, kollektivtransport, og utfordringer kommunene har støtt på i løpet av planarbeidet.

Over halvparten av de deltagende kommunene endte opp med å avtale oppfølgingsmøter med hverandre for å planlegge videre rundt felles regionale tiltak knyttet til grønn transport, så samarbeidet fortsetter også etter at alle er kommet vel hjem!

Mer informasjon

Fagdagen er en del av «Grønn vei», et pilotprosjekt for reduksjon av kommunenes utslipp innen transportsektoren gjennom effektiv iverksetting av tiltak, støttet av Enova og Hedmark fylkeskommune. 

Sist oppdatert 19. mars 2015

Utskrift