De første resultatene fra EPC-prosjekter i Innlandet

Mange kommuner i Innlandet var tidlig ute med å ta i bruk energisparekontrakter (EPC). Nå begynner resultatene fra de første prosjektene å komme (foto: iStock).Gjennom prosjektet «Fra ord til handling» som ble avsluttet i 2013 inngikk flere kommuner i Innlandet energisparekontrakter (EPC). To år etter har mange av disse avtalene kommet over i driftsfasen. Hvordan ser resultatene ut så langt?

Energiråd Innlandet gjennomførte fra 2010 til 2013 prosjektet «Fra ord til handling – praktisk gjennomføring av klimatiltak», der målet var å finne effektive løsninger for implementering av energi- og klimaplaner i kommunene.

Konklusjonen var at energisparekontrakter (EPC) er et viktig verktøy for energibesparelser i kommunene. Som en del av prosjektet ble det satt i gang arbeid med EPC i flere kommuner i Hedmark og Oppland. Vi har nå sett på hvordan status er for noen av disse.

EPC = god modell for energisparing

Alle kommuner har energi- og klimaplaner, men mange sliter med å finne ressurser til planlegging og gjennomføring av komplekse tiltak. Lite spisskompetanse på området er også en utfordring or en del kommuner.

En energisparekontrakt kan være løsningen for å sikre garantert energisparing på byggsiden innen et fastsatt budsjett. En entreprenør tar ansvar for å garantere besparelsene for rehabilitering av kommunens bygningsmasse. Avtalen varer vanligvis fra 5 til 10 år.

Minst 13 kommuner i Innlandet var i gang med en avtale om energisparekontrakt da prosjektet «Fra ord til handling» ble avsluttet.

Elverum godt i rute

Elverum var den første kommunen i regionen som gikk for en EPC-modell, og en av de første i landet til å ta i bruk KS sine EPC-maler for kommuner. Dette ble forankret gjennom prosjektet «ENSAMB - Enøk i kommunale bygg i Sør-Østerdal» som ble etablert av de fem kommunene Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum.

I Elverum ble det i prosjekteringsfasen beregnet en energibesparelse på 23 % . Siden startskuddet våren 2011 er det planlagt og gjennomført over 300 enkelttiltak i 39 bygg, med en investering på ca 32 millioner kroner. I overkant av 10 % av dette er dekket inn gjennom støtte fra Enova. Investeringene i prosjektet skal tjenes inn over 9 år.

Kommunen kan vise til gode driftsresultater i 2014 og 2015, og besparelsen ligger så langt innenfor garantien gitt av entreprenøren.

En god oppstart i Sør-Østerdal

I ettertid har de fire andre samarbeidskommunene også inngått EPC-avtaler.

For de andre kommunene i Sør-Østerdal gjelder energigarantien fra januar 2015. De foreløpige resultatene viser en vanlig trend - noen oppstartsproblemer gjør at garantien ikke nås helt i begynnelsen, men etter forbedrende tiltak kommer man opp mot målet som er satt.

I disse fire kommunene er det til sammen blitt gjennomført over 440 tiltak. Samlet vil dette gi en besparelse på 32 % av energibruken ifølge Alf Kristian Enger. Han er prosjektleder i ENSAMB, som avsluttes i disse dager.

Mer fjernvarme i Oppland

Oppland er den første fylkeskommunen som har inngått en EPC-avtale. De har store planer for rehabilitering av blant annet de videregående skolene. Entreprenøren beregnet i utgangspunktet en garantert energibesparelse på 9,1 GWh. Dette tilsvarer gjennomsnittsforbruket per år for 450 husstander.

I etterkant av prosjektet har det blitt utbygget en del fjernvarme i fylket. Dette har gitt endringer i oppvarmingsløsningene og energisparetiltakene for noen av byggene som er med i avtalen. Den nye planen for EPC-kontrakten landet på 4 GWh/år, som vil bli nedbetalt over ni år.

Mer informasjon

Sist oppdatert 27. januar 2016

Utskrift