Erfaringsutveksling om sol- og vedanlegg i boliger

Huset til familien Jøingsli er det første av boligene i prosjektet som får installert det nye anlegget.Mandag 1. september ble det arrangert en samling for håndverkerne som bidrar i et pilotprosjekt med sol- og vedoppvarming i privatboliger på Hadeland. Praten gikk livlig, og mange erfaringer ble utvekslet utover kvelden.

Vannbårne oppvarmingssystemer med sol og vedovn med vannkappe er lite utbredt i Norge, selv om løsningene er tilgjengelige og kan gi store besparelser på strømregningen. Energiråd Innlandet har i samarbeid med kommunene på Hadeland, Energigården og VVS-foreningen etablert prosjektet «fleksible oppvarmingssystemer i bygg med vannbåren varme», med støtte fra Husbankens kompetanseprogram.

Erfaringsutveksling og samarbeid

Knut Olav Knudsen (VVS-foreningen), Therese H. Karlseng (Energiråd Innlandet) og noen av håndverkerne i prosjektet står ved den nye berederen i boligen.Et godt samarbeid mellom huseier, leverandører og installatører er helt avgjørende for å få til et godt byggeprosjekt. Slike anlegg krever godt samarbeid mellom faggrupper som ikke er vant til å samarbeide med hverandre.

Mandag ble det derfor arrangert et møte mellom Energiråd Innlandet og de ulike faggruppene som er involvert i byggingen av boligen til familie Jøingsli på Harestu. Dette er den av boligene i prosjektet som har kommet lengst. Formålet med samlingen var erfaringsutveksling mellom alle aktørene i byggeprosjektet.

Både byggmestre, rørleggere og elektrikere deltok, og det var tydelig at interessen for å dele erfaringer var stor. Praten gikk livlig i flere timer. Blant deltakerne var også Knut Olav Knudsen fra VVS-foreningen, som bidro med teknisk informasjon om den løsningen som er valgt, og om mulige utfordringer ved montering av anlegget.

Samle erfaringer og øke kunnskapen

Gunnar og Randi Jøingsli er eiere av den ene av boligene som får installert sol- og bioenergivarme.Prosjektet har som mål å få etablert kombinerte sol- og bioanlegg i to nye boliger, og innhente konkrete erfaringer i driften av disse. Forutsetningen er at anlegget skal være vannbårent, og ha mulighet for tilkobling og utnyttelse av både solenergi fra solfangere og bioenergi fra vedovn med vannkappe. I tillegg vil anleggene ha en elektrisk oppvarmingskilde.

Målsetningen med prosjektet er å få erfaringer og øke kunnskapen blant installatører, byggefirmaer, boligeiere, utdanningsaktører mm. I praksis vil dette si at prosjektet er avhengig av et godt samarbeid med boligbyggere som er interesserte i å prøve ut disse løsningene, og samtidig stiller sin bolig til disposisjon til datainnsamling og kompetansehevning for aktørene i byggebransjen.

Prosjektet er begrenset til Hadeland, og er en unik mulighet for regionen til å bli en foregangsregion i arbeidet med å øke bruken av ny fornybar energi i husholdninger.

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift