Innlandssamarbeid rettet mot barn og unge

Fra venstre: Bjørn Kleiven (Energisenteret), Therese H. Karlseng (Energiråd Innlandet), Petra Skoglund (Vitensenteret Innlandet) og Knut Monssen (Hamar Naturskole)Innlandet huser flere nasjonalt ledende virksomheter innen kunnskapsformidling til barn og unge om energi, miljø og klima. Disse har nå inngått samarbeid for å øke interessen og engasjementet for disse temaene.

Barn og unge er fremtidens forbrukere, politikere, ledere og ingeniører. Det er derfor viktig å starte tidlig med å bygge gode holdninger og skape interesse for fagområder som er viktige for framtida.

Energisenteret, Energiråd Innlandet, Hamar Naturskole og Vitensenteret Innlandet har et felles mål om å bidra til mer kunnskap og gode holdninger blant barn og unge om effektiv energi- og ressursbruk, reduksjon av klimagassutslipp og gode miljøløsninger. Disse virksomhetene ønsker nå å jobbe tettere sammen for å nå ut til enda flere i Hedmark og Oppland.

Et klima i endring

Tidligere i år la FNs klimapanel frem sin femte hovedrapport. Rapporten viser at klimaet er i endring. Forskerne er nå 95 % sikre på at klimaendringene i stor grad er menneskeskapt. Virkningene av klimaendringene vil bli svært alvorlige om vi ikke endrer dagens utslipp.

Vi vil også måtte tilpasse oss til de endringene som kommer – som for Innlandets del betyr et varmere, våtere og villere vær. Det er viktig at ikke minst barn og unge - som er morgendagens ledere, politikere og forbrukere - lærer hva som må til for at vi skal håndtere disse endringene.

Barn og ungdom er fremtiden

Både nasjonale og regionale myndigheter har ambisiøse klima- og energimålsetninger, og forslag til tiltak og virkemidler for å nå disse. Barn og unge er en viktig målgruppe i arbeidet med å kutte klimagassutslipp, bruke energi smartere og å bevare viktige miljø- og naturverdier.

Kunnskap og gode holdninger om klima, energi og miljøløsninger blant barn og unge vil derfor ha stor langsiktig effekt. Gode holdninger bygges best fra barnsben av, og det er derfor en fordel å starte tidlig med å gi god informasjon på området.

Felles kunnskapsfront i Innlandet

Energiråd Innlandet og Vitensenteret Innlandet på Gjøvik, Energisenteret på Hunderfossen og Hamar Naturskole er blant de nasjonalt ledende miljøene innen kunnskapsformidling til barn og unge om energi og klima.

Et styrket samarbeid mellom disse vil bidra til å øke kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og styrke handlingskompetansen hos barn og unge om hva som konkret kan gjøres for å redusere klimagassutslipp.

Partene ønsker å bidra til at kommunene og skolene i Innlandet tar en mer aktiv rolle i holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge innen klima, energi og miljø. De vil også arbeide for å øke interessen for realfag for å styrke rekruttering til relevante utdanninger innen klima, energi og miljø.

Energisenteret Energiråd Innlandet Hamar Naturskole Vitensenteret Innlandet

Mer informasjon

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift