Møte om klimaarbeid i Mjøsområdet

Den kjente biologien Dag Olav Hessen hold innlegg på møtet om "Det grønne skiftet" om skogen og naturens betydning for klimaet (foto: Energiråd Innlandet).«Det grønne skiftet» i Innlandet var et sentralt tema på et Tekna-møte på Gjøvik mandag. Den kjente biologen Dag Olav Hessen var første innleder, og han trakk fram den viktige rollen skogen har for å regulere klimaet på jorda. Bedrifter fra ulike næringer i Mjøsområdet var også invitert for å snakke om sitt klimaarbeidet. Møtet ble holdt i samarbeid med Gjøvik kommune.

Klima- og miljørådgiver Morten Strøyer Andersen fra Gjøvik kommune ønsket de frammøtte velkommen til arrangementet.

Skogen spiller en viktig rolle

Hessen fortalte om karbonsyklusens viktige rolle i naturens kretsløp og i klimasammenheng (foto: Energiråd Innlandet).Biolog Dag Olav Hessen, kjent blant annet fra Big Bang på NRK1, snakket om hva skog og natur betyr for klimaet i et overordnet perspektiv. Han påpekte blant annet den økende konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren over tid, og togradersmålet som vi må holde oss under. Samtidig trakk han fram at «skogen spiller en helt avgjørende rolle i regulering av jorda», blant annet ved å binde klimagasser. I Norge binder skogen over halvparten av landets utslipp.

Hessen løftet også fram spørsmålet om hogst eller vern av skogen. Han trakk fram konflikten mellom de mulighetene som finnes for å redusere klimagassutslippene gjennom mer bruk av tre i stedet for olje i flere produkter, opp mot viktigheten av å ta vare på biomangfold og opplevelsesverdi knyttet til skogen.

Tre bedrifter - et felles klimaperspektiv

Meierisjef Ottar Olden fra Tine fortalte om hvordan Brumunddal-meieriets omlegging av fyring til fossilfrie løsninger har redusert virksomhetens CO2-utslipp betraktelig (foto: Energiråd Innlandet).Tre bedrifter presenterte sin satsning på klima- og miljøarbeidet i Mjøsregionen, og hvilke planer de har for framtiden.

Produksjonsdirektør Runar Jakobsen i Hunton Fiber fortalte om hvordan selskapet spiller på lag med naturen i hele skogens verdikjede. Han forklarte også hvordan de selv bidrar til det grønne skiftet, ved for eksempel å kun bruke trevirke fra skog med gjenplantingsprogram, sortere minimum 80 % av avfallet samt redusere eget energiforbruk.

Ottar Olden, Tines meierisjef i Brumunddal, løftet fram konverteringstiltak fra fossile kilder til fornybar energi. Meieriet i Brumunddal har benyttet både fjernvarme og biofyringsolje i stedet for fossil fyringsolje siden 2015. Dette har samlet bidratt til å redusere CO2-utslippet med 5000 tonn i året. I tillegg har Tine et mål om klimanøytral transport i 2020. Planen er å investere 500 millioner kroner til utskifting av lastebiler.

Adm.dir. Grethe Olsbye fra Sirkula IKS, som er renovasjonsdelen av HIAS i Hamar, presenterte blant annet avfallsbransjens perspektiv knyttet til sirkulærøkonomien. Avfallsbransjen har vært med på klimaarbeidet i mange år ved å utnytte avfall på en mest mulig fornuftig måte avfall til nye råvarer eller til energi.

Olsbye viste til mulighetene som ligger i gjenvinning av avfall med f.eks. gjenbruksmaterialer som glassopor (isolasjon lagt av returglass), fjernvarme fra restavfall, biogass fra matavfall til renovasjonsbiler, eller brukt plast som går til nye plastprodukter. Hun påpekte også at man må sortere bedre enn vi gjør i dag for å utnytte råvare vi har på en bedre måte.

Klimaarbeidet i Gjøvik kommune

Klima- og miljørådgiver Morten Strøyer Andersen fra Gjøvik kommune fortalte om kommunens klimagassutslipp og ulike tiltak de har iverksatt for å redusere disse (foto: Energiråd Innlandet).Møtet ble avrundet av Morten Strøyer Andersen som presenterte utslippene knyttet til Gjøvik kommunes tjenester og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere disse. Sykkelkampanjer, ENØK-tiltak og forbud mot fossil fyring er noen av tiltakene. Gjøvik kommune har også flere spennende prosjekter på gang, blant annet et nytt sykehjem på Biri med energieffektive tiltak, innkjøp av flere elsykler og Bream-sertifisering av rådhuset.

Som en del av sin klimasatsning, inviterer Gjøvik kommune til et åpent møte 15. november om alternativer til fossil oljefyring. Her får publikum muligheten til å besøke utstilling med bedrifter som leverer aktuelle produkter, og diskutere løsninger for egen bolig.

Mer informasjon

Sist oppdatert 26. oktober 2016

Utskrift