Europeisk input

Energiråd Innlandet var også i BrusselEU arrangerer hvert år en uke med fokus på bærekraftig energi – EU Sustainable Energy Week. Dette er en gylden anledning som vi benytter til å bli oppdatert på gode ideer for å arbeide innen fornybar energi og energieffektivisering. I år deltok vi blant annet på FEDARENE sitt nettverkstreff for europeiske energikontor og seminar om lokalt lederskap innen bærekraftig energi.

Finansiering av bærekraftig energiprosjekter

Temaet på FEDARENE sitt nettverksmøte var finansiering av bærekraftige energiprosjekter. Dette er et høyst aktuelt tema både grunnet den økonomiske situasjonen i Europa som mange steder har ført til innsnevring i budsjetter og omstrukturering av EUs prosjektområder.

FEDARENE er en nettverksorganisasjon for europeiske energikontor og regioner og koordinerer og legger til rette for kontakt og utveksling av ideer og gode eksempler. Deltakerne på møtet var daglige ledere og prosjektledere fra ulike europeiske energikontor og diskusjonene gikk livlig rundt ulike finansieringsløsninger som er tilgjengelig fra europeisk, statlig og privat hold.

Klima- og energiplaner

Å opprette og gjennomføre kommunale klima- og energiplaner og EPC (energisparekontrakter) var gjennomgående tema. I Innlandet er vi i gang med gjennomføring av planene og det var interessant å diskutere eksemplene med andre som både har kommet lengre og kortere enn oss. Det var enighet om at kommuners innsats er viktig og at det er en sentral rolle for energikontor å støtte opp om dette arbeidet.

Erfaringene som vi i Energiråd Innlandet har opparbeidet oss gjennom prosjektet ‘Fra ord til handling’ ble lyttet til og flere viste interesse for prosjektet.

EPC - energisparekontrakter

EPC er et punkt som har kommet sterkere og sterkere etter hvert som budsjettene i mange europeiske land har minket. EPC er en finansieringsmekanisme hvor eksempelvis en kommune setter innsparing i sin energibruk i bygg og annet ut på anbud.  Energisparekontraktene innebærer at en energientreprenør står for gjennomføringen av avtalte energitiltak som et totalprosjekt. Energientreprenøren garanterer besparelsen og lønnsomheten i tiltakspakken. Dette reduserer både arbeid og risiko for byggeier. I Innlandet har vi flere kommuner som har satt i gang anbud på EPC og utveksling av erfaringer er nyttig både for andre, men også for oss i å lære mer om hvordan dette kan fungere. Det å ha teknisk kompetanse for å styre prosjektene var gjennomgående en utfordring og også det med å ha et utvalg av energientreprenører å velge mellom.  Selv om hoveddiskusjonene går omkring kommuner og regioners innsparing så er det også tydelige tegn på at dette kan være aktuelt å gjennomføre også for privat sektor. Spesielt land med store rurale områder så en nytte av å ha et privat marked i tillegg til det kommunale for å gjøre markedet interessant for energientreprenører.

Kontakt mot Europa

Kontakten mot europeiske energikontor er viktig for å sette arbeidshverdagen i perspektiv og få ideer til nyutvikling. Mange diskusjoner gikk rundt hvordan man kan strukturere prosjekter og energikontor for å møte morgendagens behov for fornybar energi og energieffektivisering.

Veien videre innen satsning på bærekraftig energi ser ut til å inneholde sterk satsning innen IKT, fokus på å bedre små og mellomstore bedrifters konkurranseevne og smarte løsninger for å vri konsumenter mot et bærekraftig energibruk. EU sin prioritering frem mot 2020 og veien videre skal bli klar i løpet av høsten og vi gleder oss til å sette oss inn i de mål som blir satt videre. Kontakten mot FEDARENE og den europeiske input er viktig for oss som et lite energikontor og gir Innlandet en liten fot innenfor Brussel.

Mer informasjon

 

 

Sist oppdatert 07. februar 2015

Utskrift