KIcK - nettverk for klimavennlige Innlandskommuner

KIcK-nettverket skal bidra til at kommunene i Innlandet får økt gjennomføringskraft når det gjelder klimatiltak (foto: Pixabay).For mange kommuner er det krevende å holde nok fokus på energi- og klimaarbeidet. Dette skyldes blant annet begrensede ressurser, kompetansemessige utfordringer og få i virksomheten som er opptatt av de samme problemstillingene. KIcK-nettverket skal bidra til å gi kommunene økt gjennomføringskraft for klimatiltak gjennom nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Nettverket er opprettet med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og har i utgangspunktet varighet fra november 2016 til oktober 2017.

Bidra til reduserte klimagassutslipp

Nettverkets hovedmål er å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og omlegging til lavutslippssamfunnet hos Innlandskommunene. Dette vil skje gjennom:

I tillegg til rent fagtekniske innlegg vil det også bli en stor grad av erfaringsoverføring fra andre kommuner som har gjennomført vellykkede tiltak på de ulike områdene.

Det vil i løpet av 2017 bli arrangert tilsammen ni temasamlinger for fagpersoner i kommunene samt én samling for politisk og administrativ kommunal ledelse. Kommunene har selv fått anledning til å komme med innspill til hvilke tema de finner mest relevante for å få økt fokus på klimatiltak i sin virksomhet.

Bred deltakelse

Totalt 32 kommuner samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner deltar i nettverket, som også støttes av fylkesmennene i Innlandet.

Energiråd Innlandet har sekretariatsfunksjonen og står for den praktiske gjennomføringen og oppfølgingen av nettverket.

De kommunene som deltar i tillegg til fylkeskommunene er: