Klimanettverk for byer og kommuner

Deltakelse i nettverk kan gi nyttige innspill til klimaarbeidet (foto: iStock).Å delta i nettverk gir god mulighet for utveksling av erfaringer fra klimaarbeid i ulike kommuner og kompetansedeling mellom fagpersoner. Mange nettverk har omfattende internettsider der kommunen kan finne inspirasjon, ideer og verktøy til eget bruk - også om den ikke er medlem.

Både regionalt, nasjonalt og internasjonalt finnes det en rekke nettverk som kommunen enten selv kan delta i eller hente erfaringer fra. Hvilke nettverk som eventuelt passer best for din kommune kan avhenge av blant annet fokusområder og ambisjonsnivå.

KIcK - nettverk for Klimavennlige kommuner i Innlandet

Med støtte fra Klimasatsmidler opprettet Energiråd Innlandet senhøsten 2016 et nettverk for kommuner i Innlandet som vil være operativt til høsten 2017. Målet med nettverket er å bidra til reduserte klimagassutslipp i kommunene i Hedmark og Oppland gjennom økt kompetanseheving, erfaringsoverføring og samarbeid på tvers av kommunegrensene både faglig og politisk. Nettverket samler 34 kommuner samt de to fylkeskommunene. Les mer om nettverket her.

Covenant of Mayors

Ordføreravtalen "Covenant of Mayors" er et ambisiøst nettverk for europeiske byer og tettsteder som har en sterk satsing på klimatiltak. Avtalen innebærer en forpliktelse om å redusere CO2-utslippene utover EUs felles mål om 20 % innen 2020. Målet med nettverket er utveksling av erfaringer på tvers av landegrensene for å styrke bærekraftig bruk av energi. Nettverket er initiert av EU-kommisjonen.

Region Sør-Østerdal og en rekke norske byer deltaker i nettverket.

Nettverk for klima- og miljørådgivere i kommunene i Innlandet

Energiråd Innlandet organiserer før jul hvert år nettverkstreff for ansatte i kommunene i Hedmark og Oppland som jobber med planlegging og implementering av energi- og klimatiltak. Målet er å øke samarbeidet på tvers av kommunegrensene. På mange av våre fagarrangmenter er det også lagt opp til erfaringsutveksling mellom kommunene.

Sist oppdatert 28. februar 2017

Utskrift