«Energieffektive hus» på Hadeland

Hus med solfangerEnergiråd Innlandets prosjekt om kombinerte oppvarmingsløsninger med sol og vedovner med varmekappe sto sentraltt i miniseminaret som ble gjennomført på Gran onsdag 5. februar.

Det er stor aktivitet knyttet til energibruk i kommunene på Hadeland, og klimapådriver Kristin Molstad hadde invitert næringslivet i regionen til et miniseminar om energieffektive hus.

Energiråd Innlandet gjennomfører prosjektet «økt bruk av sol og ved i vannbårne oppvarmingssystemer i boliger», som er delfinansiert av Husbankens kompetanseprogram.

Knut Olav Knudsen orienterte om solfangere og vedovner med varmekappe som oppvarmingskilder i  boliger.Knut Olav Knudsen fra VVS-foreningen er faglig bidragsyter i dette prosjektet. Et av formålene med prosjektet er å øke kunnskapen om slike alternative oppvarmingsmåter i byggbransjen. På miniseminaret gikk Knudsen gjennom prinsippene for både solfangere og ovner med varmekappe, med vekt på praktiske utfordringer og hvordan disse energikildene kan utfylle hverandre i et kombinert oppvarmingssystem.

Energianalyse og passivhus

Nicolai Dirdal fra Entelligens AS orienterte om energianalyseverktøyet de har utviklet for boligeiere og bygg- og anleggsbransjen. Kommunene på Hadeland tilbyr nå dette verktøyet til innbyggere og næringslivet i regionen, som en del av kommunenes energisatsning.

Klimapådriver Kristin Molstad ønsker næringslivet i Hadeland velkommen til miniseminar om energieffektive bygg.Avslutningsvis orienterte Erik Hammer fra Grønn Byggallianse om fremtidsutviklingen innenfor byggnæringen, hvor energi og miljø blir stadig mer sentralt. Ny teknisk forskrift foreligger i 2015, og det er signalisert at passivhusstandard skal innlemmes i denne. I fremtiden kan nullutslippshus og plusshus bli målet.

Representantene fra byggnæringen på Hadeland som hadde satt av tiden til miniseminaret på Gran fikk i løpet av kvelden mye praktisk og relevant informasjon som forhåpentlig vil gjør dem godt rustet til å møte fremtidens energiutfordringer.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift