Temakveld om kombinerte oppvarmingsløsninger

Kristin Molstad, Knut Olav Knudsen, Emma OttervikSom en del av Energiråd Innlandets prosjekt «Økt bruk av solenergi og bioenergi i kombinerte varmesystemer for boliger», forkortet KOSIBO, ble det mandag 25. november arrangert en temakveld på Energigården for boligeiere på Hadeland.

Utgangspunktet for prosjektet er en erfaringsstudie av vannbårne oppvarmingssystemer med tilkobling og utnyttelse av både solenergi fra solfangere og bioenergi fra vedovn med vannkappe.

Energiråd Innlandet har mottatt støtte fra Husbankens kompetanseprogram for å bidra til at kunnskapen om slike alternative oppvarmingssystemer blir mer kjent blant forbrukere, og samtidig øke kunnskapen om løsningen blant de aktørene som prosjekterer, planlegger og selger oppvarmingssystemer i boliger.

En forutsetning for at prosjektet kan realiseres er at vi kommer i kontakt med husbyggere som er i ferd med å planlegge oppvarmingssystem i sin bolig, og som kan tenke seg å få bistand til å etablere og drifte et slikt system.

Bioenergi

Hadeland er en foregangsregion i bruk av bioenergi, og legger seg nå i selene for også å bli en foregangsregion innenfor energibruk i både offentlige og private bygg. Dette er årsaken til at Energiråd Innlandet har inngått samarbeid med Klimapådriver i Hadeland og Energigården om gjennomføring av prosjektet på Hadeland. Prosjektets praktiske spisskompetanse på anlegg er ivaretatt av Knut Olav Knudsen fra VVS-foreningen.

Engasjerte og interesserte tilhørerePå temakvelden ble teoretiske og praktiske forhold knyttet til sol og ved som energikilder i vannbårne oppvarmingssystemer gjennomgått. Knut Olav Knudsen har praktisk erfaring med slike anlegg, og kunne bistå deltakerne med en rekke praktiske tips og råd som kan være vel verdt å ta med seg i planleggingen av eget anlegg. 

Energiråd Innlandet vil i etterkant følge opp alle henvendelser fra huseiere som er interessert i å delta i prosjektet, og etablere kontakt med de som er mest aktuelle. Interessen er så stor at en viktig del av arbeidet fremover blir å gi alle som er interessert mer informasjon og kunnskap, uavhengig av deltakelse i selve prosjektet.

Energirådgivning

Klimapådriver Kristin Molstad orienterte kort om Hadelandsregionens nye energirådgivningstjeneste rettet mot huseiere. Kommunene på Hadeland har inngått avtale med Energikanalen og Entelligens, og på nyåret vil alle husstander få muligheten til å gå inn på en nettportal og få konkretet energitips og rådgivning til sin bolig. Nettportalen vil også gi en oversikt over aktuelle leverandører av ulike energirelaterte tjenester i regionen. For mer info om energirådgivertjenesten, kontakt Kristin Molstad i Gran kommune.

Sist oppdatert 18. oktober 2014

Utskrift