Forslag til holdningsskapende aktiviteter

Holdningsskapende arbeid kan gjennomføres på mange måter (foto: iStock).Holdningsskapende arbeid mot innbyggere og ansatte innen energi og klima kan gjennomføres på mange måter. Flere parallelle aktiviteter gir ofte best effekt. Hva slags aktiviteter som velges må vurderes opp mot målsettinger, fokus i energi- og klimaplanen og tilgjengelige ressurser.

En holdningsskapende aktivitet kan være alt fra utsendelse av en brosjyre til gjennomføringen av en aktivitetsdag på torget. Her følger et knippe med forslag til aktiviteter som kan gjøres, som kilde til inspirasjon når kommunen skal planlegge sine tiltak. Mange av eksemplene er hentet fra andre kommuner, og et enkelt søk på nettet vil gi deg flere ideer til hvordan de kan gjennomføres. Ta gjerne kontakt med Energiråd Innlandet for å diskutere ideer og mulige tiltak.

Innbyggere

 • Delta i den årlige kampanjen Mobilitetsuka/Bilfri dag for å motivere til økt bruk av miljøvennlig transport og mindre bilbruk
 • Gjennomfør temakvelder med ulike tema innen energi og klima
 • Lag et enkel informasjonsbrosjyre til innbyggerne
 • Arranger miljødager for innbyggerne
 • Lag enkle informasjonsfilmer om kommunens miljømål og -innsats, eller om konkrete tiltak som involverer innbyggerne
 • Lag egne "grønne sider" på kommunens internettside, med informasjon om miljø- og klimatiltak.

Ansatte

 • Innfør sykkelgodtgjørelse for miljøvennlige tjenestereiser
 • Gjennomfør økokjøringskurs for alle ansatte (evt de som kjører mye i tjenesten)
 • Delta som virksomhet i den årlige "Sykle til jobben"-aksjonen
 • Delta i den årlige Earth Hour-kampanjen
 • Sertifiser de kommunale virksomhetene som Miljøfyrtårn
 • Gjennomfør en "skru av"-aksjon i kommunen med fokus på å skru av lys, pc/skjermer, skrivere etc. Foreta kontrollrunder f.eks. en gang pr uke en måned, og del ut grønne epler til de som har skrudd av alt og røde til de som ikke har gjort det.

Samtidig med at kommunen selv går foran med et godt eksempel med å gjennomføre holdningsskapende aktiviteter rettet mot sine ansatte, bør den benytte anledningen til å oppfordre privat næringsliv i kommunen til å gjøre det samme.

Barn og unge

For å gjennomføre holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge på en systematisk måte og med et langsiktig perspektiv er det en fordel å ta i bruk tilgjengelige verktøy og metoder. Også her er det en fordel med flere parallelle virkemidler.

 • Ta i bruk Energiutfordringen på alle barneskoler - et digitalt læringsverktøy om energi og klima for 5.-7. trinn
 • Sertifiser barnehager og skoler etter Grønt Flagg-ordningen - en internasjonal sertifiseringsordning for de som som ønsker å jobbe systematisk og kontinuerlig med miljøprosjekter. Programmet har som formål å fremme bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning og involvering av barna i aktivt miljøarbeid.
 • Oppfordre alle skolene til å bli med på Beintøft - en årlig konkurranse for barneskoler med mål å få flere til å sykle, gå eller kjøre kollektivt til skolene, og dermed redusere biltrafikken.

Næringsliv og organisasjoner

 • Gjennomfør seminarer og frokostmøter med ulike tema innen energi og klima
 • Innfør miljøpris for gode energi- og miljøtiltak i kommunen

Sist oppdatert 16. juli 2015

Utskrift