Sykkelveier og sykkelfelt

I Norge har du lov til å sykle både i gater og på fortau I Norge er det lov å sykle både på fortauet og i gata. Ved sykling på fortau er du pliktig å ta hensyn til fotgjengere. Fortausykling skaper imidlertid lett konflikt med fotgjengere.

Som syklist har du lov til å være både i gata eller på veien, enten blandet med bilene, i separate sykkelfelt eller på sykkelveier.

Blandet trafikk

Ved blandet trafikk bruker syklistene gata sammen med bilistene. Dette fungerer fint der det er liten trafikk med lav hastighet.

Sykkelfelt

Sykkelfelt er egne felt for syklistene parallelt med eksisterende kjørefelt, og er godt egnet i byområder.

Sykkelfelt skiltes med eget skilt og oppmerking i veien. Det er velegnet i gater og veier med lavere hastighet enn 60 km/t og med moderat trafikkmengde.

Sykkelfelt er det beste tiltaket på strekninger med mange kryss. Bilist og syklist ser hverandre bedre og må ta hensyn til hverandre i kryssene.

Bruk av sykkelfelt krever at syklisten tenker som en bilist. Tiltaket er derfor godt egnet for voksne som sykler korteste og raskeste vei. Sykkelfelt egner seg ikke for barn.

Gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelvei er ofte en tre meter bred vei tilpasset både fotgjengere og syklister. Tiltaket egner seg der det er moderate mengder syklister og fotgjengere. En gang- og sykkelvei er fysisk atskilt fra kjøreveien.

Sykkelvei med fortau

Sykkelvei med fortau anlegges der det er behov for å gi syklister og fotgjengere hver sine arealer.

Transportsyklister som har behov for rask fremkommelighet bør ikke bruke samme areal som lekende barn og fotgjengere på tur.

Ved å anlegge en bred gang- og sykkelvei hvor syklistene og fotgjengerne er atskilt med en kantstein kan disse konfliktene unngås.

Sykling mot enveiskjøring

Sykling mot enveiskjøring er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge. Den enkelte kommue har imidlertid mulighet til å søke Statens vegvesen om unntak fra denne regelen for gater der dette anses som trygt. Slike unntak må i så fall skiltes spesielt, slik at det tydelig fremgår i hvilke gater det er tillatt å sykle mot enveiskjøring.