Energi- og klimaplanen – et viktig verktøy

Kommunens energi- og klimaplan er et viktig verktøy i klimakampenEnergi- og klimaplanen skal legge grunnen for prioriteringer av klimatiltak i kommunen, og er viktig for å lykkes i det lokale klimaarbeidet. Gjennom godt samspill med innbyggerne og næringslivet kan kommunene bidra til at alle gjør en innsats i klimadugnaden.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en energi- og klimaplan som skal inneholde oversikt og statistikk for energibruk og klimautslipp, målsetninger for klimaarbeidet og tiltaksplaner. Planen skal dekke en rekke områder som arealplanlegging, transport, bygninger, jordbruk og skogbruk. Det skal være fokus både på tiltak i kommunens egne virksomheter, hos innbyggerne og i lokalt næringsliv. Informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid vil være en viktig del av dette.

Den statlige retningslinjen for klima- og energiplanlegging legger blant annet vekt på at det skal stilles ambisiøse målsettinger og konkrete forslag til tiltak og virkemidler knytte til mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.

Revidering av energi- og klimaplanen

Energi- og klimaplanen skal revideres jevnlig, og innbyggerne skal ha mulighet for å komme med innspill.

Enova har i samarbeid med KS og Klima- og forurensingsdirektoratet utarbeidet omfattende veiledningsmateriale for utarbeidelse av planene. Veilederne gir informasjon om hvilke punkter energi- og klimaplanen bør inneholde, kalkulatorer til utvikling av nødvendig tallmateriale, eksempel på tiltak og effekten av disse. KS har også utviklet et eget dataverktøy KOMPLETT som skal forenkle planarbeidet.

Som regionalt kompetansesenteret kan Energiråd Innlandet være diskusjonspartner for kommunene i Hedmark og Oppland i arbeidet med planene, spesielt innen områdene bygg, transport, informasjon og holdningsskapende arbeid.

Prioritering av tiltak

En del viktige faktorer bør tenkes gjennom før man velger hvilke tiltak som skal prioriteres i energi- og klimaplanen:

Gjennom å svare på disse spørsmålene vil kommunen kunne lage en plan for hvilke tiltak som bør gjennomføres først, og når de ulike tiltakene skal gjennomføres over planperioden.

Implementering - en avgjørende faktor

Iverksetting av planen og gjennomføring av tiltak er den avgjørende faktoren for at kommunens klimaarbeid skal lykkes. Dette kan være en utfordring med begrenset tilgang til ressurser og spesialkompetanse. Det er derfor viktig å finne arbeidsmetoder og verktøy som kan bidra til å gjøre denne jobben enklere.

Prioritering av planlagte tiltak og aktiviteter vil være viktig for å oppnå størst mulig resultater av klimaaarbeidet. Samarbeid med andre kommuner og innhenting av ekstern bistand kan være nyttig å vurdere. Energiråd Innlandet kan gi veiledning og støtte til kommunene innen en rekke områder.

Mer informasjon