Gårdsvarmeanlegg for flis

Flisfyringsanlegg er svært robuste og automatiserte (foto: Eiliv Sandberg)Flisfyring har tradisjoner tilbake til 1970-tallet. Dagens anlegg er svært robuste og automatiserte i forhold til eldre anlegg. Effektiviteten blir dermed også vesentlig bedre.

Flis er et generelt uttrykk og dekker en rekke sortimenter og kvaliteter. Mest aktuelt for gårdsvarmeanlegg er:
  • stammevedflis (flis fra hele trestammer)
  • heltreflis (flis fra trær inklusive grener)
  • avkappflis (flis fra ulike usorterte fraksjoner fra sagbruk og rene materialer)

Grotflis (fra grener og topper) egner seg dårlig alene i et gårdvarmeanlegg.

To typer flisanlegg

Det er to anleggskonsepter for gårdsvarmeanlegg for flis:

  • Plassbygde anlegg
  • Prefabrikkerte anlegg

Begge typene har sine fordeler og ulemper, og det vil være den totale situasjonen på gården som avgjør hva du bør velge. De plassbygde anleggene passer godt dersom du har egnede lokaler for oppsetting av kjel i eget brannsikkert rom, og lager for flis i tilknytning til det.

I og med at plassbygde anlegg i stor grad nytter eksisterende rom, kan disse ofte bli billigere enn de prefabrikkerte. De prefabrikkerte anleggene kommer ferdig fra fabrikk og heises ned på støpt plate.

God fliskvalitet er viktig

Selv med dagens effektive anlegg er det viktig med god fliskvalitet for å få best mulig effekt ut av flisa. Med god fliskvalitet menes:

  • maks 35 % fuktighet
  • riktig størrelse på flisbitene
  • minst mulig finstoff i flisa
  • ikke lange stikkere i flisa
  • ikke snø og is i flisa

Grafen under viser sammenhengen mellom flismengde, energiutbytte (det vil si virkningsgrad) og flisfuktighet for et tørrflisanlegg. Ved optimale forhold defineres flismengden over året til 100 % (rød kurve).

Grafen viser sammenhengen mellom flisfuktighet og effekten fra anlegget

Energiutbytte (grønn kurve) viser hvor mye varme kjelen gir i forhold til energien i flisa som mates inn. Ved 30 % flisfuktighet går det med ca 15 % mer flis for a få ut samme varmemengde.Ved 40 % flisfuktighet er flismengden økt med ca 50 % og energiutbyttet redusert til ca 65 %.

Hvorvidt anlegget klarer å kjøre med så fuktig flis som 40 % er avhengig av hvordan det er bygget. Særlig på vinterstid kan det bli kritisk hvis brenselsmengden må økes så mye.

Hvis innmatingssystemet ikke klarer det, vil anlegget levere mindre varmt vann og effekten ut av kjelen vil avta.

Mer informasjon

Sist oppdatert 13. mai 2016

Utskrift