Jordbruk og skogbruk - viktige brikker i klimaarbeidet

Jordbruk og skogbruk - viktige brikker i klimaarbeidetJordbruk og skogbruk står for 32 % av de samlede klimagassutslippene i Innlandet. Av dette utgjør utslipp fra husdyrhold hovedandelen. Den største potensialet til reduserte utslipp i norsk landbruk ligger i økt produksjon av bioenergi.

Selv om klimagassutslippene fra jordbruket har blitt redusert med 14 % de siste 15 årene, er det både innen jordbruk og skogbruk potensial til ytterligere å øke opptaket av CO2 og å redusere utslippene av klimagasser.

Energiråd Innlandet konsenterer innsatsen innen jordbruk og skogbruk om bioenergi knyttet til gårdsvarmanlegg. Det er derfor hovedsaklig dette du vil finne mer informasjon om på våre nettsider.

Bruk av husdyrgjødsel til biogass

Økt produksjon av biogass fra husdyrgjødsel vil ha en dobbelt positiv klimaeffekt. Utslippene fra husdyr blir redusert samtidig som vi produserer klimavennlig energi. Gjennom samarbeid med avfallssektoren kan gjødsel og husholdningsavfall tas inn i biogassproduksjon og gi en rasjonell håndtering av avfallet. For å nå de nasjonale målene må 30 % av husdyrgjødsla gå til biogassproduksjon innen 2020.

Det gis blant annet støtte til utviklingsprosjekter gjennom Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge og Utviklingsprogrammet for klimatiltak.

Effektiv utnyttelse av skogressurser

Hedmark og Oppland har store råvareressurser i skogen som kan utnyttes bedre i bioenergiproduksjon, blant annet gjennom økt utnyttelse av GROT (hogstavfall). Økt bruk av trematerialer i bygg er et annet viktig satsingsområde for norsk skogbruk.

I Innlandet har vi allerede et sterkt kompetansemiljø knyttet til både produksjon av hus og byggematerialer og produksjon av bioenergi. Disse miljøene vil være viktige aktører i den omleggingen av norsk jord- og skogbruk som må komme de nærmeste årene.

Endrede driftsmetoder

Driftsmetodene i jordbruket har også stor betydning for klimagassutslippene. Målet med tiltakene må være å øke produksjonen samtidig som vi reduserer klimabelastningen.

Økt ytelse i produksjonen gjennom endret foring av husdyr og bedre utnyttelse av kunstgjødsel er relevante tiltak her, det samme er redusert jordbearbeiding som f.eks. reduksjon av høstpløying.

Karbonbinding i jord og skog

Nettoopptaket av CO2 i norsk skog utgjør omtrent halvparten av de norske klimagassutslippene. En effektiv utnyttelse av de store skogressursene i Innlandet kan både bidra til å øke dette og samtidig gi mer fornybar energi. Økt fokus på skogkultur og skogplanting vil være viktig for å oppnå dette.

Økt opptak av karbon i jord er et annet viktig tiltak, hvor det i dag er relativt liten kunnskap. Økt forskning og kompetanse på dette området vil derfor være nødvendig i tiden fremover.

Mer informasjon

Her finner du relevante lenker til støtteordninger, sentral aktører og prosjekter innen bioenergi i Innlandet mm.

Rapporter

 

·         Klimaoptimalt skogbruk – Skog og landskap (2012)

·         Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål – NVE (2015)

Sist oppdatert 13. mai 2016

Utskrift