Nyttig informasjon om energieffektive yrkesbygg

Her vil du finne gode eksempler på energieffektivisering og energiomlegging i yrkesbyggPå denne siden vil du finne informasjon om støtteordninger, nettverk og forbildeeksempler på konkrete energitiltak innen yrkesbygg - både innen rehabilitering og nybygg. 

Forbildeprosjekter om norske framtidens bygg

Enova har utarbeidet i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund en forbildebase om gode eksempler på boliger og bygninger med fremtidsrettede løsninger.

Støtteordninger

Enova og Husbanken tilbyr flere programmer for å påvirke det norske byggmarkedet i retning av bærekraftig og energieffektive bygninger med utnytelse av fornybar energi. Støtte gis både til tiltak i eksisterende byggmasse og til nybygg. Sjekk sidene under for mer informasjon om aktuelle støtteordninger.

Enova

 Husbanken

Nettverk for byggaktører

Arbeidet med å planlegge og etablere nye bygg med miljø- og klimafokus og å gjennomføre gode energisparetiltak i eksisterende bygningsmasse berører mange fagmiljøer og bransjer. Det eksisterer både regionale, nasjonale og internasjonale nettverk og forum for deling av erfaringer og kunnskap. Se linkene under


 [DB1]Lenk til vår neste ny byggenergi side