Oppvarming av yrkesbygg

Redusert bruk av elektrisitet og utfasing av fossilt brensel sparer både kostnader og klimaetOppvarmingen i yrkesbygg i Norge dekkes i stor grad av elektrisitet. Resten er i hovedsak fossilt brensel og fjernvarme. En omlegging til andre energikilder vil bidra til å gjøre energibruken mer fleksibel og samtidig bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser.

Sammen med energisparende tiltak kan omlegging til andre energikilder enn strøm og fossilt brensel redusere driftskostnadene i bygg betraktelig.

Reduser forbruket av elektrisitet

Strømmen vi bruker i Norge er i hovedsak basert på vannkraft, som er fornybar. Siden elektrisitet kan brukes til mange formål der andre energikilder ikke egner seg, er det likevel viktig å redusere bruken av strøm. I tillegg kan reduksjon av strømbruk frigjøre fornybar energi til eksport.

Øk bruken av biobrensel

Økt bruk av biobrensel og varmepumper er de viktigste alternativene til oppvarming og kjøling av bygg i dag. Gjenvinning av varme bidrar også til å redusere det totale energiforbruket.

Solenergi kan være et rimelig supplement til disse energiformålene via solfangere for oppvarming og varmtvann eller solceller for produksjon av elektrisitet.

Utfas fossilt brennstoff

Fossilt brensel som olje og parafin slipper ut mye klimagasser. Det er derfor viktig å utfase bruken av disse energikildene i bygg. Det finnes en rekke gode fornybare alternativer til disse.

www.oljefri.no fins det nyttig informasjon om alternativer til oljefyr og oljekjeler, og hvordan man kan gå frem for å bytte ut disse.

Biofyringsolje

Noen brukere av fossil oppvarming kan ha vanskelig for å konvertere til andre fornybare energiløsninger. Manglende tilgang på fjernvarme, plass i bygningsmassen og det å gjøre store investeringer kan være faktorer som hindrer konvertering til f.eks pellets. Disse brukerne kan gå over til biofyringsolje. Biofyringolje kan være et alternativ fram til en større investering og bedre fornybare alternativer er aktuelt.

Også for brukere som i dag har fossil topplast i tillegg til fornybar grunnlast, eller bruker fossil fyringsolje som reservekraftløsning, kan biofyringsolje være det eneste reelle, fornybare alternativet.

Velg fleksible løsninger

Oppvarmingsløsninger som kan benytte flere energikilder gjør at man blir mindre avhengig av prisvariasjoner på ulike energityper. På den måten den billigste energitypen velges til enhver tid.

For å få et godt fleksibelt energisystem må distribusjonssystemet til oppvarming være uavhengig av energitype. Det beste alternativet er vannbåren varme, som gir muligheten for enkelt å endre oppvarmingskilde.

Mer informasjon