Energieffektivisering i yrkesbygg

Det er store besparelser å hente på energieffetiviserende tltak i byggEnergiforbruket i yrkesbygg har økt betraktelig de siste tiårene, spesielt knyttet til ventilasjon og kjøling. Tiltak for å redusere energibehovet samt bedre forvaltning og styring av energibruken kan gi store besparelser for offentlige og private byggeiere.

Energibruken i nye bygg vokser, til tross for at disse bygningene har en teknisk kvalitet som skulle gjøre det enklere å bruke mindre energi. I tillegg til ventilasjon og kjøling er økt bruk av elektrisk utstyr en viktig årsak til dette.

Lave strømpriser har bidratt til at energieffektivisering har vært lite i fokus i Norge. Dette er i ferd med å endre seg. Både kostnadsmessig og ut fra miljøhensyn er det nå nødvendig for byggeiere å sette fokus på tiltak for å få ned energiforbruket.

Lønnsomme investeringer

I de fleste yrkesbygg kan forbruket reduseres med mellom 20 og 35 % selv med begrensede investeringer. Innføring av energieffektiv belysning og bedre energivaner hos brukerne av bygget er enkle og rimelige tiltak. Større investeringer kan redusere energiforbruket ytterligere.

Gjennom den obligatoriske energimerkingen av yrkesbygg som gjelder fra 1. juli 2010 får byggeier oversikt over de mest opplagte tiltakene. En mer omfattende ENØK-analyse vil gi et godt grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som er mest relevante og lønnsomme å gjennomføre. Energimerking og ENØK-analyser må gjennomføres av fageksperter.

Det finnes en rekke offentlige støtteordninger for gjennomføring av energieffektiviserende tiltak i yrkesbygg. Ved bruk av energisparekontrakter (EPC) til å finansiere investeringene oppnår byggeier garanterte besparelser på tiltakene som gjennomføres.

Energioppfølging

Oversikt over energiforbruket i det enkelte bygg gir oversikt over driftskostnadene. Erfaring viser at innføring av et energioppfølgingssystem bidrar til reduksjoner på inntil 10 % uten at andre investeringer er nødvendig. Dette krever at driftspersonell har den nødvendige kompetansen om tekniske installasjoner og eksisterende styringssystemer, og motivasjon til å utnytte mulighetene dette gir.

Miljøsertifisering setter fokus på energibruk

Miljøsertifisering er et nyttig verktøy for å få fokus på energibruk hos brukerne av bygget. Miljøfyrtårn er en lavterskelordning som er velegnet spesielt for offentlige virksomheter og små til mellomstore bedrifter.

Styring av varme og lys

Et gjennomsnittlig kontorbygg står tomt 2/3 av året. Automatisk lysstyring og tilpasning av temperaturen i bygget ut fra bruksområde og behov kan derfor gi store besparelser. Helg- og nattsenking av temperaturen, lavere temperatur i områder som ikke krever romtemperatur samt avstenging av kjøleanlegg i tidsrom når bygget står tomt er aktuelle tiltak.

Ventilasjon og gjenbruk av varme

God ventilasjon er viktig både for brukerne av bygget og for bygningen. Mekanisk ventilasjon gjør at store mengder energi forsvinner ut med varmluften når den skiftes ut. Varme fra avløpsvann inneholder også mye energi. Ved å installere balansert ventilasjon og varmevekslere kan inntil 90 % av denne energien gjenbrukes til oppvarming av den kalde luften som trekkes inn.

Reduser varmetapet

Spesielt for eldre bygg forsvinner en stor andel av varmen ut gjennom bygningskroppen. Etterisolering og tetting av tak og vegger samt utskifting av vinduer er relevante tiltak for å redusere varmetapet. Dette krever gjerne større investeringer, men dette vil tjenes inn gjennom redusert energiforbruk.

Kom i gang med prosessen

Her er et forslag til aktiviteter for å komme i gang med energieffektiviseringsprosessen: