Energiledelse og energioppfølging

Kontinuerlig og systematisk oppfølging av energiforbruket i bygget gir redusert forbrukEnergiledelse er en kontinuerlig og systematisk fokus på en mer effektiv energibruk som samtidig vil gi bedriften økt lønnsomhet. Dette foregår gjennom systematisk planlegging, iverksettelse, kontroll og evaluering av energieffektiviserende tiltak i hele organisasjonen.

Systematisk fokus på energibruk

Energiledelse fokuserer på samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Energisparetiltak blir identifisert og gjennomført gjennom løpende oppfølging. Metoden bygger på de samme prinsipper som man finner i anerkjente standarder for miljøstyring, for eksempel ISO 14001 og EMAS, og kan integreres i virksomhetens eksisterende styringssystem.

Utforming av en energipolitikk og energimål for virksomheten er utgangspunktet for innføring av energiledelse. Forankring i ledelsen og involvering av medarbeidere er en viktig faktor i prosessen.

Det er utarbeidet en egen standard NS-EN 16001 for energiledelse i virksomheter.

Energioppfølging

Sentrale styringssystemer og energioppfølgingssystem (EOS) fremskaffer detaljopplysninger om energibruken i de enkelte bygg og ulike deler av bygget. Et slikt programsystem vil gi systematisk og periodisk kontroll av energiforbruk justert for utetemperatur, produksjonsnivå, luftkvalitet og andre kostnadsdrivere, og kan ha manuell eller automatisk logging av data. Erfaringer viser at innføring av et energioppfølgingssystem kan gi inntil 10 % reduksjon i energiforbruket uten andre investeringer.

Enova har et enkelt excelbasert energioppfølgingssystem som kan benyttes gratis.

Mer informasjon

Sist oppdatert 15. mai 2016

Utskrift