Holdningsskapende arbeid om energi og klima rettet mot barn og unge

Holdningsskapende arbeid mot barn og unge innen energi og klima er en viktig investering i fremtiden (foto: iStock).Barn og unge er engasjerte og opptatt av å ta vare på miljøet. De er også morgendagens forbrukere og ledere. Å skape gode holdninger og bevissthet om riktig energibruk hos denne gruppen er et derfor et viktig bidrag til reduserte klimagassutslippene på sikt.

Dersom vi kan bidra til at energieffektivisering og klimafokus blir en naturlig del av barn og unges tankegang og levesett, vil dette på sikt få stor betydning for klimaet. Fra en rekke tiltak gjennomført på ulike fronter er det liten tvil om at barn og unge er levende opptatt av miljø og klima, og at disse også har en viss påvirkningskraft på sine foreldre og andre nære omgivelser. De er derfor viktige både som energibrukere og påvirkere også i dag.

Både foreldrene og skolen har viktige roller å fylle når det gjelder å bygge gode holdninger hos barn og unge. Barn er nysgjerrige, vitebegjærlige og liker å lære. Det er opp til oss å benytte muligheten til å lære dem de riktige tingene.

Vær et godt eksempel

Som foreldre vil en av de viktigste oppgavene for å bygge gode holdninger hos våre barn være å gå foran med et godt eksempel. Barn lærer mer av hva vi gjør enn av hva vi sier, og eksempelets makt er sterkt. Ved at foreldrene selv er opptatt av energisparing i hjemmet, unngår unødvendig bruk av bil, kildesorterer avfall og viser at de er opptatt av miljøet, vil barna plukke opp gode vaner.

Skolens rolle

Skolen er barnas viktigste kilde til kunnskap. Både gjennom den daglige undervisningen og andre aktiviteter skolen deltar i, kan unge lære mye om energi og klima. Det finnes en rekke tilbud som skolene kan delta i og som kan integreres som en del av undervisningen i tråd med lærerplanen. Kommunene som eier av barne- og ungdomsskolene har her en viktig rolle i å gi holdningsskapende arbeid om energi og klima en sentral plass i undervisningen.

Skap aktivitet!

Lek og aktivitet er gode måter å lære på. Det finnes i dag en rekke tilbud på dette området innen energi og klima - fra dataspill til aktivitetssentre. Både skole og foreldre kan bidra i å bygge gode energiholdninger gjennom å gi ungene mulighet til å delta på slike aktiviteter. På disse sidene vil du finne lenker til ulike aktiviteter for barn og unge.

 

Sist oppdatert 14. juli 2015

Utskrift