Om Energiråd Innlandet

Regnvann - fornybar energiEnergiråd Innlandet er et regionalt kompetansesenter for Hedmark og Oppland innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi (foto: iStock).Energiråd Innlandet er et regionalt kompetansesenter for Hedmark og Oppland innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi. Vi var Norges første regionale energikontor med støtte fra EU.

Energiråd Innlandet er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Eidsiva Energi, og ble offisielt åpnet 1. september 2009. Hensikten med satsingen er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom å øke kunnskapen og bevisstheten om effektiv energibruk og bruk av fornybar energi i Innlandet. Dette gjør vi gjennom å:

  • gi effektiv og nyttig informasjon til offentlige og private virksomheter samt husholdninger
  • være pådriver for aktiviteter som gir gode klimaresultater
  • stimulere til økt næringsvirksomhet

Støtte fra EUs energiprogram

Fram til september 2012 var Energiråd Innlandet tilknyttet EUs energiprogram Intelligent Energy Europe (IEE), en del av løsningen for å oppnå Europas målsetting "20/20/20 i 2020" – det vil si at vi innen 2020 skal oppnå 20 % reduksjon i EUs klimagassutslipp sett i forhold til 1990-nivå, 20 % fornybar energi i energimiksen og 20 % energieffektivisering.

Supplement til andre aktører

Energiråd Innlandet legger vekt på å være et supplement til allerede eksisterende tjenester og aktører i Innlandet. Vi har et bredt samarbeid med bedrifter og organisasjoner som jobber innenfor de samme områdene og har de samme målsettingene som oss, både regionalt og nasjonalt.

En av Energiråd Innlandets roller er å ha en god oversikt over hvilke støtteordninger som finnes på området for bedrifter og privatpersoner. Vi har også god kjennskap til hvilke aktører som finnes innen energieffektivisering og fornybar energi i Innlandet, hvilke tjenester disse tilbyr og hvilke prosjekter som pågår eller planlegges. På den måten kan vi bidra til å opprette kontakt mellom aktører som kan ha nytte av et samarbeid, dra i gang gode prosjekter, opprette nettverk for erfaringsutveksling, og sørge for kompetanseheving gjennom kurs og konferanser der det er behov for dette.

Samtidig vil vi være et regionalt supplement til det statlige Enova, som jobber mot de samme målsettingene som oss på nasjonalt nivå.

Sist oppdatert 06. august 2016

Utskrift