Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien skal sikre at man kommuniserer riktig budskap til rett målgruppe (foto: iStock).For å nå frem til innbyggerne, bedrifter og egne ansatte med informasjon om energi- og klimaplanen, bør kommunen ha en kommunikasjonsstrategi. Dette sikrer at man kommuniserer de sentrale budskapene til de riktige målgruppene på en mest mulig effektiv måte.

For å nå målene i energi- og klimaplanen bør kommunen informere hver av disse gruppene om:

 • hvordan planen berører dem
 • hva det forventes at de bidrar med
 • hvorfor disse tiltakene er viktige
 • hvilke mål de bidrar til å oppnå
 • hvilken nytte de selv har av å bidra
 • kommunens egeninnsats på området

Innholdet i kommunikasjonsstrategien

En kommunikasjonsstrategi skal si noe om:

 • Mål: Hva ønsker vi å oppnå med?
 • Målgruppe: Hvem vi skal kommunisere med?
 • Budskap: Hva skal vi kommunisere?
 • Tid: Når skal vi gjøre det?
 • Kanal/aktivitet: Hvordan skal vi gjøre det?
 • Ressurser: Hvilke ressurser vil det kreve (økonomi/personal/kompetanse)?

Planen bør integreres i kommunens overordnede planlegging slik at man kan organisere og gjennomføre aktiviteter mest mulig effektivt på tvers av ulike enheter.

Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har gjennom programmet Kvalitetskommuner laget en egen veileder for hvordan man lager en kommunikasjonsstrategi.

Prioriter aktivitetene!

Energi- og klimaplanen inneholder mange punkter kommunen gjerne vil kommunisere. Samtidig vil det være vanskelig å informere om alt:

 • Det er begrenset hvor mye mottakeren klarer å oppfatte av informasjon ad gangen
 • Kommunen har begrensede ressurser til å gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter

Det er derfor viktig at å prioritere hva kommunen skal gjøre:

 • Lag en langsiktig kommunikasjons- og aktivitetsplan som dekker samme tidsperiode som energi- og klimaplanen
 • Prioriter de viktigste budskapene pr målgruppe, ut fra hvilke områder det er størst miljøeffekt å hente på ("de lavthengende fruktene")
 • Konsentrer planen om ett eller få budskap pr halvår pr målgruppe
 • Fordel aktivitetene tidsmessig slik at det er realistisk å gjennomføre med tilgjengelige ressurser

Husk: Det er bedre å gjennomføre noen få aktiviteter bra, enn å gjennomføre mange aktiviteter dårlig!

Aktivitetsplan

Kommunikasjonsstrategien bør munne ut i en konkret aktivitetsplan som beskriver hvilke aktiviteter som skal gjennomføres når, hvem som er ansvarlig, og målsettinger for hver aktivitet. En tydelig og konkret aktivitetsplan forenkler gjennomføringen og øker sannsynligheten for å oppnå målet med kommunikasjonsaktivitetene.

Det er viktig å være konkret og detaljert når budskap og målgrupper beskrives. Avhengig av hva som skal kommuniseres kan f.eks. innbyggerne i kommunen bestå av en rekke ulike målgrupper. Eksempel: Budskapet "hvordan bytte ut oljefyren med alternative oppvarmingskilder" bør kun sendes til målgruppen. "eiere av eneboliger med oljefyr" – ikke til alle innbyggerne i kommunen.

Mer informasjon

Sist oppdatert 16. juli 2015

Utskrift