Gårdsvarmeanlegg for halm

Halmfyringsanlegg kan lønne seg dersom du har stort behov for oppvarming (foto: Eiliv Sandberg)Det er i prinsippet to typer halmfyringsanlegg; satsfyrte og kontinuerlig fyrte anlegg. Den første typen brukes i Norge. Disse må fylles med halm og fyres opp en til to ganger i døgnet, på samme måte som et vedfyrt anlegg.

For at halmfyringsanlegg skal lønne seg kreves det vanligvis et relativt høyt varmebehov.

Mengde råstoff

Halmmengdene fra korn varierer sterkt både etter kornsort og høstingsmetode. Som ytterpunkter kan nevnes:

Det kan altså bli alt fra 1/2 til 1 bunt halm per dekar. Som gjennomsnitt kan regnes 250 kg halm pr da. 

Viktige å vite om halmfyring

De to viktigste enkeltpunktene for god halmfyring er kvaliteten på halmen og at den høstes og lagres riktig:

Andre forhold det er viktig å vite om:

Akkumulatortank lagrer varmen

På tilsvarende måte som for vedfyrte anlegg har halmfyrte anlegg er det en innebygd akkumulatortank som lagrer overskuddsvarme i perioder der varmeproduksjonen er større enn varmebehovet.

Bruk rene biobrensler, og ikke brensel som inneholder forurensende stoffer. Næringstapet ved uttak av halm kan tilsvare om lag 4 kg gjødsel per dekar.

Størrelsen på anlegget

Anleggene leveres med størrelser for 1, 2 eller 3 rundballer med 160 cm i diameter og en lengde på 120 cm. Et anlegg for 1 bunt gir hyppigere ilegg enn et 2 og 3 bunts anlegg, og det anbefales å vurdere dette nøye før innkjøp. Fordelen med et større brennkammer er også at det blir enklere å bruke tømmer hvis det er for hånden.

Et halmfyringsanlegg er i stor grad prefabrikkert og det monteres på gården i løpet av noen få timer.

Mer informasjon